Om oss

Vi er en barnehage like ved Røyken sentrum med plass til ca. 60 barn fra 0 til 6 år. Våre avdelinger heter i år Tussi og Tigergutt. På Tussi finner vi de minste, mens på Tigergutt er de største barna våre. Bruk av avdelingene kan endres etter antall barn i de ulike barnegruppene.

Vi er mye sammen, både på morgen, ettermiddag og ved lekegrupper og felles måltider.

Barnehagens satsingsområder er lek, hest, uteliv og språk.

Årets tema er «livet i 100-meterskogen«.

Uteliv

Vi er mye ute i all slags vær. Vi har vår egen 100-meterskog med gapahuk, leirplass med bål og hinderløype. Fotballbanen ligger like ved barnehagen, og denne bruker vi mye. Andre turmål i nærområde, som brannstasjonen, biblioteket, skolen, kirken og ulike steder i skog og mark bruker vi også.

Gjennom uteliv vil barna tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg til at de lærer å kjenne sin egen kropp. Sanseinntrykk og opplevelser i skog og mark vil gi barna positive erfaringer, ferdigheter og kunnskap om friluftsliv i de ulike årstidene. Vi ønsker at barna skal få oppleve gleden ved å utforske og bruke naturen, og lærer å ta vare på den. 
I vinterhalvåret benytter barna ski (uten staver) så ofte som mulig, både på utelivsdager og i frileken.

Språk

Barns språk og språkutvikling er viktig for kommunikasjon og samspill med andre, for tenkning og for å kunne tilegne seg lese- og skriveferdigheter og ny kunnskap. Tidlig og god språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon er både å gi, motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen sikrer utviklingen av et godt språk. Dette kan gjøres gjennom felles turer, fortellinger, rim, regler, sanger, spill og samtaler. Barnehagen har et godt utvalg av språkstimulerende materiell. Vi jobber også en del med sang og musikk, som er en viktig del av det å forstå og knekke språkkoden.

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Den skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Samtidig er viktig at barnehagen bidrar til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. (Rammeplanen 2017, side 20).

I tillegg til hovedsatsingsområdene våre bruker vi de 7 fagområdene i «Rammeplan for barnehager» som verktøy for det pedagogiske arbeidet.

Disse områdene er:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

Vi vil jobbe for at ditt barn skal trives, utvikle seg, mestre og lære.

«VI VIL SETTE SPOR»

Vi vil sette spor