Vedtekter

Revidert mars 2022

Alle foreldre/ foresatte i 100-meterskogen barnehage AS plikter å gjøre seg kjent med innholdet i dette skrivet

§ 1       Selskapets foretaksnavn og forretningsadresse

Selskapets foretaksnavn er 100-meterskogen barnehage AS.

Godheimv 26 

3440 Røyken i Røyken kommune

Tlf: 31 28 76 70

E-post: ingvild.hansen@100-meterskogenbhg.no

Org.nr.: 990 702 438

Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

§ 2       Selskapets virksomhet formål og eier

Selskapets virksomhet er drift av barnehage. Formålet med 100-meterskogen barnehage AS. er å gi barna et godt leke- og aktivitetstilbud, samt å gi barna muligheter for samvær med andre barn i variert lek og under trygt tilsyn av voksne.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.           

Eier av barnehagen er Ingvild og Kai Ståle Hansen.

§ 3       Selskapets Aksjekapital

            Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00 fordelt på 1000 aksjer pålydende kr 100,00.

§ 4       Styret

            Selskapets styre skal ha fra 1 – 3 styremedlemmer

§ 5       Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkallingen til generalforsamlingen skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeiere kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utbetaling av utbytte
  • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 6       Overdragelse av aksjer og aksjers omsettelighet

Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv.

Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4 – 17

§ 7       Forkjøpsrett

Ved overdragelse av aksjer har øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett.

Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeiere har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning. Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskifte. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger sin tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

§ 8       Foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrene velger ut et arbeidsutvalg for et år av gangen, bestående av minimum to representanter, hvor de samme representerer foreldrerådet i SU. Foreldrerådsmøter bør holdes minimum en gang i året. Innkalling av foreldrerådet skal skje med minst 2 ukers varslingsfrist. Styrer eller samarbeidsutvalget kan også innkalle til foreldrerådsmøter når det anses nødvendig.

SU er et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og eier som skal jobbe med den daglige driften. De skal blant annet være med på å behandle årsplanen for den pedagogiske virksomheten. De har også rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

SU blir valgt på årets første foreldremøte i august/september. Dette styres av foreldrene, og personalet trekker seg ut under denne prosessen.

Foreldrerepresentant: 2 – 4 stk.(det skal være likt fordelt mellom foreldre og personale)

Personalrepresentant: 2 – 4 stk.(det skal være likt fordelt mellom personale og foreldre)

Styrer har møte- tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett

Barnehagen eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Viser til § 4 i barnehageloven.

2 vararepresentanter blir valgt De vil bistå ved behov som for eksempel sykdom, sommerfest og lignende.

§ 9       Arealutnytting og åpningstider

Barnehagen skal ved normal drift ha et oppholdsareal på minimum 4 m2 netto areal pr. barn over 3 år, og 5,3 pr. barn under 3 år. Både arealene ute og inne skal være godkjent i henhold til ”Lov om barnehager”.

Barnehagens åpningstid er mandag til fredag, fra kl 07.00 til kl 17.00 Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl 12.00 Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. I ferier der det kun er meldt på 6 barn kan åpningstiden reduseres til 8 timer og 15 min. Barnehagen er stengt tre uker i juli.

Barnehagen vil ha 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse dagene vil barnehagen være stengt for barn (disse dagene regnes ikke som feriedager).

§ 10     Foreldrebetaling og ferie

Månedlig innbetaling betales forskuddsvis pr. måned på egen utlevert giro. Det betales for 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Ved for sen innbetaling, tillegges det purregebyr.

Hvis regningen ikke er betalt innen to mnd vil en miste plassen i barnehagen, dersom ikke annet er avtalt med styrer. I tillegg til at det må betales for de to månedene som ikke er betalt, må man også betale for de neste tre månedene som er oppsigelsesperioden.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. to og 50 % for de neste.

Barna må ha fire uker fri i løpet av barnehageåret (august – august). Barnehagen holder feriestengt i uke 28, 29 og 30. resten av ferien tas ut etter eget ønske. Dagene må være planlagt, og varsles minimum to uker før første feriedag. Det vil være påmelding for jul, påske og sommerferie. Det er kun mulig å benytte plassen dersom barnet er meldt innen tidsfrist for disse periodene. Fristen for påmelding vil bli publisert på MyKid.

Dersom det kun er meldt på 6 barn vil åpningstiden være 8 t og 15 min i jul og påske.

Barnas matpenger går til mat og drikke barna får i barnehagen, samt kjøkkenassistent. Viser til merknader til §1 Forskrift om foreldrebetaling.

§ 11     For sen henting

Barnet skal hentes slik at barn og foreldre har rukket å forlate barnehagen innen kl. 17.00. Ved henting av barn etter kl. 17.00 ilegges gebyr på kr. 250,- for hvert påbegynte kvarter inntil barnet er hentet. Dersom det samme gjentar seg flere ganger, vil foreldrene bli kontaktet av styrer, og dere vil få en advarsel på å miste plassen.

§ 12     Opptakskriterier og oppsigelsesfrist

Styrer i barnehagen er opptaksmyndighet for 100-meterskogen barnehage AS. Opptaket integreres med Asker kommunes samordnende opptak i mars måned hvert år. Opptaket gjelder fra starten av nærmeste påfølgende barnehageår (1. august), med mindre annet avtales i det enkelte tilfellet.

Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas, og at barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig.

1.         Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr.
Lov om barnehager § 9

2.         Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om
barneverntjenesten § 4 – 44

3.         Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen

4.         Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale.

5.         Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak.

6.         Barnehagen skal kunne ta hensyn til alder og kjønn ved inntak for å sikre gode og forsvarlige sammensetninger av barnegrupper

Oppsigelsesfrist for plass i barnehagen er 3 måneder regnet fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er levert styrer. Juli regnes ikke med i månedene da dette er en betalingsfri måned. Styrer kan bare si opp plass (er) når det er saklig begrunnet i driftsmessige forhold, eller det foreligger vesentlige mislighold av de foresatte plikter etter kontraktsforholdet, lovgivningen, vedtektene eller andre saklige bestemmelser som gjelder for bruk av plassen i barnehagen.

§13      Permisjon

Det er mulig å søke om permisjon fra barnehagen for en kortere periode. Hvert enkelt tilfelle vil bli behandlet og det er opp til barnehagens ledelse å bestemme om permisjonen innvilges eller ikke. (Det må dreie seg om mer enn en måned) Plassen må ha vært betalt fullt i en mnd før permisjonen inntrer. Deretter betales halv foreldrebetaling i permisjonstiden.

§14      Dugnader og andre arrangementer

Det arrangeres minst 1 dugnad pr. år; en om våren og en om høsten. Da skal både ute- og innearealet vedlikeholdes, vaskes og småreparasjoner foretas. Alle forventes å stille på dugnadene. For de som ikke har anledning til å stille på dugnadsdagen, kan det blir aktuelt å gjøre andre oppgaver i etterkant av dugnadsdagen

§ 15     Opptak av barn

For barnehageplass må det søkes via kommunens digitale søkeportal, Vigilo. Søknadsfristen er 1.mars hvert år for opptak i august.

§ 16     Forsikring/ ansvar

Alle barna er forsikret. Forsikringen innebærer bl.a. at barna er ulykkesforsikret på100-meterskogen barnehage AS. sitt område, under organiserte utflukter og på direkte vei til/ fra 100-meterskogen barnehage AS..

Barnehagen påtar seg ikke ansvar for eiendeler som barna tar med seg hjemmefra.

§ 17     Ekstraklær/ utstyr

Barna skal ha med ekstra klesskift, samt tøfler/sko til innebruk. Bleiebarn skal ha med bleier og våtservietter. Alle klær og annet utstyr skal være merket med navn. Barn som skal sove på dagen, har med egen vogn og utstyr til denne. Foreldrene tar selv med utstyret hjem for vask.

§ 18     Beskjeder til foreldre/ foresatte

Beskjeder til foresatte vil foregå gjennom den daglige kontakten ved levering og henting. Det blir lagt ut informasjon på My kid og noe på barnehagens hjemmeside www.100-meterskogenbhg.no

§ 19     Syke barn

Barn med feber over 38 skal holdes hjemme fra barnehagen. Barn som har kastet opp eller hatt diaré skal også holdes hjemme i 48 timer etter sist utbrudd. Hold barnet hjemme til almenntilstand er bra.  

§ 20     Taushetsplikt

De ansatte, styrets medlemmer og SU har taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til barnehageloven § 21,22 og 23.

§ 21     Internkontroll

Vi har HMS-planer i barnehagen i henhold til gjeldende retningslinjer. Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert.

Vi vil sette spor