Vedtekter

Alle foreldre/ foresatte i 100-meterskogen barnehage AS plikter å gjøre seg kjent med innholdet i dette skrivet

§ 1 Navn og adresse
100-meterskogen barnehage AS.
Godheimv 26 3440 Røyken
Tlf: 31 28 76 70
E-post: ingvild.hansen@100-meterskogenbhg.no
Org.nr.: 990 702 438

§ 2 Formål og eier Formålet med 100-meterskogen barnehage AS. er å gi barna et godt leke- og aktivitetstilbud, samt å gi barna muligheter for samvær med andre barn i variert lek og under trygt tilsyn av voksne. Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. Eier av barnehagen er Ingvild og Kai Ståle Hansen.

§ 3 Foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrene velger ut et arbeidsutvalg for et år av gangen, bestående av minimum tre representanter, hvor de samme representerer foreldrerådet i SU. Foreldrerådsmøter bør holdes minimum en gang i året. Innkalling av foreldrerådet skal skje med minst 2 ukers varslingsfrist. Styrer eller samarbeidsutvalget kan også innkalle til foreldrerådsmøter når det anses nødvendig. SU er et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og eier som skal jobbe med den daglige driften. De skal være med på å behandle årsplanen og periodeplaner for den pedagogiske virksomheten.
De har også rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Foreldrerepresentant: 3 stk.
Personalrepr.: 2 stk. Styrer/eiere 3 vararepresentanter blir valgt, disse rykker automatisk opp i SU fra nytt barnehageår.
De vil bistå ved behov som for eksempel sykdom, sommerfest og lignende.

§ 4 Arealutnytting og åpningstider Barnehagen skal ved normal drift ha et oppholdsareal på minimum 4 m2 netto areal pr. barn over 3 år, og 5,3 pr. barn under 3 år. Både arealene ute og inne skal være godkjent i henhold til ”Lov om barnehager”.
Barnehagens åpningstid er mandag til fredag, fra kl 07.00 til kl 17.00
Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl 12.00 Julaften og nyttårsaften holder barnehagen stengt. I ferier der det kun er meldt på 6 barn kan åpningstiden reduseres til 7,5 timer.
Barnehagen er stengt to uker i juli. Barnehagen vil ha 5 planleggingsdager i løpet av året.
Disse dagene vil barnehagen være stengt for barn (disse dagene regnes ikke som ferie dager). Vedtekter 100-meterskogen barnehage, rev. August 2016 Side 3 av 4

§ 5 Foreldrebetaling og ferie Månedlig innbetaling betales forskuddskvis pr. måned på egen utlevert giro. Det betales for 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Ved for sen innbetaling, tillegges det purregebyr. Hvis regningen ikke er betalt innen to mnd vil en miste plassen i barnehagen, dersom ikke annet er avtalt med styrer. I tillegg til at det må betales for de to månedene som ikke er betalt, må man også betale for de neste tre månedene som er oppsigelsesperioden. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. to og 50 % for de neste. Barna må ha fire uker fri i løpet av barehagåret (august – august). Tre uker må tas ut sammenhengende i juli mnd, resten kan tas ut etter eget ønske. Dagene må være planlagt, og varsles minimum to uker før første feriedag.
Jul- påske og sommerferielapper har egne frister.
Barnas matpenger går til mat og drikke barna får i barnehagen, samt å være med på å dekke en liten del av kjøkkenassistenten sin lønn. Dette ble godkjent på et tidligere SU møte og tredde i kraft fra 01.08. 2013.

§ 6 For sen henting Barnet skal hentes slik at barn og foreldre har rukket å forlate barnehagen innen kl. 17.00. Ved henting av barn etter kl. 17.00 ilegges gebyr på kr. 250,- for hvert påbegynte kvarter inntil barnet er hentet. Dersom det samme gjentar seg flere ganger, vil foreldrene bli kontaktet av styrer, og dere vil få en advarsel på å miste plassen.

§ 7 Opptakskriterier og oppsigelsesfrist Styrer i barnehagen er opptaksmyndighet for 100-meterskogen barnehage AS. Opptaket integreres med Røyken kommunes samordnende opptak i mars måned hvert år. Opptaket gjelder fra starten av nærmeste påfølgende barnehageår (1. august), med mindre annet avtales i det enkelte tilfellet. Ved opptak av barn skal det legges vekt på at barnehagelovens formålsparagraf ivaretas, og at barnehagens kapasitet og funksjonalitet utnyttes best mulig. 1. Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha prioritet ved opptak i barnehagen; jfr. Lov om barnehager § 9 2. Barn som trenger barnehageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barneverntjenesten § 4 – 44 3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen 4. Barn av personalet kan gis prioritet dersom tilbud om barnehageplass fordres for å sikre rekruttering av kvalifisert personale. 5. Barn for øvrig i henhold til samordnet opptak. Oppsigelsesfrist for plass i barnehagen er 3 måneder regnet fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen er levert styrer. Juli regnes ikke med i månedene da dette er en betalingsfri måned. Styrer kan bare si opp plass (er) når det er saklig begrunnet i driftsmessige forhold, eller det foreligger vesentlige mislighold av de foresatte plikter etter kontraktsforholdet, lovgivningen, vedtektene eller andre saklige bestemmelser som gjelder for bruk av plassen i barnehagen. Vedtekter 100-meterskogen barnehage,
rev. August 2016 Side 4 av 4

§8 Permisjon
Det er mulig å søke om permisjon fra barnehagen for en kortere periode. Hvert enkelt tilfelle vil bli behandlet og det er opp til barnehagens ledelse å bestemme om permisjonen innvilges eller ikke. (Det må dreie seg om mer enn en måned) Plassen må ha vært betalt fullt i en mnd før permisjonen inntrer. Deretter betales halv forelderbetaling i permisjonstiden.

§ 9 Dugnader og andre arrangementer Det arrangeres minst 1 dugnad pr. år; en om våren og en om høsten. Da skal både ute og innearealet vedlikeholdes, vaskes og småreparasjoner foretas. Alle forventes å stille på dugnadene. For de som ikke har anledning til å stille på dugnadsdagen, kan det blir aktuelt å gjøre andre oppgaver i etterkant av dugnadsdagen

§ 10 Opptak av barn For barnehageplass må det søkes på et kommunalt skjema som er samordnet for alle barnehager i kommunen. Søknadsskjema finnes på internett. Søknadsfristen er 1.mars hvert år for opptak i august.

§ 11 Forsikring/ ansvar Alle barna er forsikret. Forsikringen innebærer bl.a. at barna er ulykkesforsikret på100-meterskogen barnehage AS. sitt område, under organiserte utflukter og på direkte vei til/ fra 100-meterskogen barnehage AS.. Barnehagen påtar seg ikke ansvar for eiendeler som barna tar med seg hjemmefra.

§ 12 Ekstraklær/ utstyr Barna skal ha med ekstra klesskift, samt tøfler/sko til innebruk. Bleiebarn skal ha med bleier og våtservietter. Alle klær og annet utstyr skal være merket med navn. Barn som skal sove på dagen, har med egen vogn og utstyr til denne. Foreldrene tar selv med utstyret hjem for vask.

§ 13 Beskjeder til foreldre/ foresatte Beskjeder til foresatte vil foregå gjennom den daglige kontakten ved levering og henting. Det blir lagt ut informasjon på barnehagens hjemmeside www.100- meterskogenbhg.no

§ 14 Syke barn Barn med feber over 37,5 skal holdes hjemme fra barnehagen. Barn som har kastet opp eller hatt diaré kvelden i forveien eller natten er smittebærere og skal også holdes hjemme. Hold barnet hjemme til det er friskt for å unngå smitte.

§ 15 Taushetsplikt De ansatte, styrets medlemmer og SU har taushetsplikt og opplysningsplikt i henhold til barnehageloven § 21,22 og 23. § 16 Internkontroll Vi har HMS-planer i barnehagen i henhold til gjeldende retningslinjer. Dokumentasjon blir oppbevart i barnehagen. Helse, miljø og sikkerhetsarbeid er utarbeidet for barnehagen og holdes kontinuerlig oppdatert.

VI vil sette spor