Barnehagens årsplan

ÅRSPLANEN  2020 -2021

Ønsker du å printe ut?

Årsplanen er en orientering til foresatte, ansatte og andre samarbeidspartnere som skal synliggjøre det arbeidet vi gjør og er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for de ulike barnegruppene. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Den skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning, læring og progresjon. Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning, samarbeid og overgang til skole. Årsplanen godkjennes av SU, og de får mulighet til å komme med innspill.


Styringsdokumenter:
Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehager gir oss retningslinjer og forteller oss hvilke rammer og hva slags innhold det skal være i barnehagen.

Barnehagen vår:
100-meterskogen barnehage er en privat barnehage som i år vil ha 2 avdelinger. Vi ligger et par minutters gange fra Røyken sentrum, med butikker, skog og fotballbane et steinkast unna. Vi åpnet dørene i august 2007, og som pedagogisk virksomhet er vi i stadig utvikling for å kunne gi barna best mulig omsorg, danning, lek og læring, i tråd med barnehageloven. I nærmiljøet har vi flotte turområder som byr på utfordring, mestring og glede sommer som vinter. Høsten 2018 startet vi med hest og tilbyr barna erfaringer og kunnskap med dyrehold.


Vår visjon: Vi vil sette spor.
Vi ønsker å være med på å gi barna et godt grunnlag for veien de har startet på, nemlig livet. Vi skal bidra til å gi barna gode opplevelser og minner fra barndommen. Alle barna skal få varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og oppleve mestring, som gir grunnlag for danning og læring videre i livet.


Barnehagens verdigrunnlag
I 100-meterskogen barnehage har vi et verdigrunnlag som bygger på omsorg, lek, annerkjennelse, tilhørighet og trygghet. Les mer om dette i vår virksomhetsplan.

Våre satsningsområder:
I 100- meterskogen barnehage har vi fokus på lek, språk, hest og uteliv.
Tema for barnehageåret 2020/ 2021: «Livet i skogen»
Vi vil bruke skogen som arbeidsverktøy slik at barna blir kjent med økosystem, bærekraftig samfunn, naturmaterialer, form og farger. Vi setter ord på det vi ser rundt oss, og inviterer til spennende samtaler på barnas premisser. Fokusområdene våre vil være rundt barnehagen, Skitthegga og gapahuken. Ved å «ta med oss skogen inn i barnehagen» får vi mulighet til å gå i dybden og utforske ulike arter og dyreliv.

«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring» (Rammeplanen 2017, side 52).

Språk:
Barns språk og språkutvikling er viktig for kommunikasjon og samspill med andre, for tenkning og for å kunne tilegne seg lese- og skriveferdigheter. Tidlig og god språkstimulering er derfor en stor del av barnehagens innhold. Kommunikasjon er både å gi, motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er med på å utvikle et godt språk. Vi jobber med språk gjennom fortellinger, rim, regler, sanger, lek, spill og samtaler med barna. Barnehagen har språkstimulerende materiell. Vi jobber mye med sang og musikk som er en viktig del av det å forstå og knekke språkkoden. Hos oss har vi utarbeidet en språkplan, som ligger på barnehagens hjemmeside.

Lek:
‘’Barnehagen skal ivareta barns behov for lek. Leken skal være en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til å gi rom for ulike typer lek, både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.’’ (Rammeplanen 2017, side 20)

For å fremme psykisk helse gjennom lek skal vi voksne:
• Være bevisste på hvordan vi møter barna i hverdagen
• Være synlige og tilgjengelige for barna
• Komme med innspill og veilede
• Være til stede for barna
• Tilrettelegge for god lek
• Være bevisste på hvorfor vi sier ja/nei
• Være forbilder for barna i lek
• Tilby udefinert lekemateriell
• La barna prosessere opplevelser og erfaringer gjennom leken
• Lytte til hva barna sier og la barna medvirke
• Ha faglige observasjoner og refleksjoner
• Delta på barnas premisser

Uteliv:
Vi har et uteområde som gir gode muligheter for motorisk utfoldelse både for de yngste og eldste barna, sommer som vinter. Det er skråninger, trapper, sklier, trær å klatre i og vi har muligheter for fotball og andre aktiviteter på fotballbanen. Ved gapahuken vår kan barna erfare variert terreng og ulike naturopplevelser. Fra oktober til april tenner vi ofte bål som kan være med på å skape god stemning når vi er på tur. Vi utforsker naturen hele årstiden og er ute i all slags vær. Om vinteren bruker vi ski og koser oss med aking. Hver gruppe har en fast turdag/utedag hver uke. Turene går til ulike steder i nærområdet vårt og tilpasses barnas alder. For oss er det viktig at turene blir en positiv opplevelse for barna, slik at de blir glade i naturen og ønsker å ta vare på den. Naturen er en unik arena til lek og læring, motoriske utfordringer og samhold. Naturen gir rik anledning til førstehåndserfaringer med språket. I hverdagen får barna erfaringer som gir mening til forskjellige begreper: «Hva er glatt? Hva er større enn? – ruglete? – vått? – Kaldt? Foran, bak, under, over» osv. Når barna i samspill med barn og voksne setter ord på sine opplevelser, øker språkforståelsen. Økt språkforståelse gir større innhold i opplevelsene. Opplevelser, kunnskap og erfaring i naturen gir et godt grunnlag for språkutvikling.

Hest i barnehagen:
Vi ønsker at barna skal bli trygge på hvordan man tilnærmer seg og hvordan man er sammen med hest. Barna skal få mulighet til å være med å stelle, klappe, kose, leie, eller ri når vi har besøk av Gabby, Kusken og Dipsy. Barna skal lære om hestestell, ansvar, stemmebruk og hvilke bevegelser vi bruker når de er sammen med dyr. Hestene er avhengige av at vi opptrer på en korrekt måte for å forstå oss. Gjennom gode opplevelser med hestene kan vi bidra til kunnskap om empati og omsorg, som barna kan ha nytte av i samspill med andre. Barna lærer å ta hensyn, vise respekt og være rolige rundt hestene. Å ri er fint for balansetrening, koordinasjon og styrking av kjernemuskulatur. I første omgang er målet at barna skal hilse på og klappe hesten. Etter hvert stelle og børste. De som ønsker får lov til å sitte på hesteryggen, og etter hvert kan man øke vanskelighetsgraden ved at barna slipper hendene, tar seg på ulike kroppsdeler og setter seg bak frem mens hesten går.
Det å være sammen med hest, kan for mange gi stor mestringsfølelse og bidra til god psykisk helse.
Hestene vil være i barnehagen 2-3 dager i uka med værforbehold.

Ski:
Tigergutt bruker ski i barnehagen når det er mulig. Barna hos oss bruker ikke staver. For å få en god skiopplevelse er det viktig å være riktig og godt kledd. Tøy og utstyr må passe barnet.
De siste årene har vi reist på skiskole med Petter Sprett- og Førskolebarn i januar/ februar. Dette er et tilbud til barnehager og skoler på landsbasis gjennom Skiforeningen/ barnas skiskole. Vi har tilholdssted på Eid Gård i Asker, og blir hentet av turbuss og fraktet frem og tilbake.
Skiskolen tilbyr:
• Utvikling av grunnleggende skiferdigheter
• Kvalifiserte instruktører
• Læring gjennom skilek
• Variert aktivitetsprogram med ulike hinderløyper og vanskelighetsgrader
• Snøkanoner produserer snø ved behov
• Avslutningsseremoni

COS – Circle of Security:
Circle of Security betyr trygghetssirkelen. COS har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgspersoner. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. Vi skal være tydelige, grensesettende og veilede barnet på en vennlig måte når det er nødvendig og følge barnets behov når det er mulig. Vi ønsker at barna hos oss skal se på oss som en trygg base. Ved å skape trygghet, økes trivsel, tillit, glede og mestring hos barna. COS holder kurs i Røyken for foreldre. Ta kontakt med helsehuset hvis dere ønsker mer informasjon.

Grønne og Røde tanker – Psykologisk førstehjelp i barnehagen:
Grønne tanker – glade barn er et pedagogisk verktøy utviklet for barnehager for å stimulere barns tanke – og følelsesbevissthet. Målet er å hjelpe barn til å forholde seg konstruktive til sine egne tanker. Tanker som skaper vansker kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønne tanker. Dette jobber vi med daglig, gjennom samtaler, lek og læring. De store barna har jevnlig samlingsstunder der vi reflekterer over ulike følelser. Vi bruker da de grønne og røde tankene som en forsterkning i arbeidet.

https://www.youtube.com/watch?v=lmh5tZD27QA

Avdelingene våre:
Tussi:
Dette er avdelingen for barn i alderen 0 – 3 år. Denne høsten vil det være 11 barn på Tussi. Her vil Janne, Marthe, Elaine, Thuy og Carina jobbe.
Vi vil ha en fast turdag i uken hvor vi går på oppdagelsestur i nærmiljøet vårt. Hver måned vil vi ha fokus på 2-3 elementer fra «Livet i skogen». Her vil vi bli kjent med dyr, trær og blomster, og det vil vi gjøre via formingsaktiviteter, eventyr, sang og regler og ved undersøkelser i naturen.
Tigergutt:
Dette er avdelingen for barn i alderen 3-6 år. Denne høsten vil det være 12 barn på Tigergutt. Her vil Connie, Nina T, Nina L og Carina jobbe.
Vi vil dette året ha turdag på mandager hvor vi går ulike steder i nærmiljøet. Gjennom året skal vi se på naturen i endring og årstidene vi går igjennom. Vi har delt året inn i to større temaer, Insekter og dyr på høsthalvåret og planter og blomster på vårhalvåret. Vår arbeidsmåte vil påvirkes av barnas interesser og medvirkning. Vi vil også jobbe aktivt med røde og grønne tanker, psykisk førstehjelp. En dag i uka vil vi gå til Bråset for aktiviteter med beboerne der.
Førskoleklubben: Førskoleklubben skal bidra til at barna skal bli kjent med hva som skjer i skole og SFO. Barnehagen legger til rette for at barna får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag på veien videre. Vi leker med bokstaver og bokstavlyder. Vi blir kjent med forfattere, eventyr og barna får påvirke sin egen hverdag. Barnehagen skal bidra til at barna kan avlutte barnehagetiden på en god måte.

Voksenrollen:
Den voksnes relasjon til barnet er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Utdanningsdirektoratet 2017 s.19) For å oppnå trygghet er det viktig at personalet er oppmerksomme på hva barnet trenger og føler.
For å skape gode relasjoner med barna må personalet:
• Snakke med barna om det de er opptatt av
• Være til stede, deltagende og engasjerte i barnas lek
• Tilrettelegge for god og variert lek
• Anerkjenne. Ta barna på alvor og bekrefte deres opplevelser og følelser
• Vise omsorg
• Ta barnas perspektiv og møte dem i følelsene de har.

Personalet skal være profesjonelle aktører, som reflekterer over egne holdninger og væremåter og tar etiske og reflekterte valg i daglig praksis og metodevalg (verktøy og medier).


Foreldresamarbeid:
Familien og barnehagen har ulike funksjoner overfor barna. Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom konstruktiv, god og åpen dialog ønsker vi å knytte hjem og barnehage sammen til det «beste for barnet». Vi i barnehagen skal gi foreldrene trygghet på at barna har det trygt og godt i barnehagen.
Det legges til rette for at foreldre skal komme med innspill gjennom;
• Tilbud om 2 individuelle foreldresamtaler i året.
• Foreldremøter med informasjon om barnehagevirksomheten, diskusjon og innspill.
• Foreldretreff, frokoster, sommerfester, dugnader o.l. arrangementer.
• Brukerundersøkelser.
Dette er et verktøy for å kunne utvikle og forbedre ulike deler av barnehagen. Vi vil ha brukerundersøkelse 1-2 ganger i året. Da vil alle foreldre med registrert mailadresse få mulighet til å svare. Vi vil også bruke brukerundersøkelse som blir lagt ut via Udir. Dette er en nasjonal undersøkelse som kommer ca. annet hvert år. Svarene på begge undersøkelsene vil bli presentert i SU, og presentert for foreldre via referat.
• Møter med barnehagenes samarbeidsutvalg. Vi vil i løpet av barnehageåret 2020-2021 ha ca 6 SU møter, og referat vil bli lagt ut i MyKid.

Det formelle samarbeidet:
På foreldremøter tar vi opp aktuelle saker og informerer om hva som skjer i barnehagen og kommer med praktiske opplysninger. Foreldresamtaler foregår mellom barnets foreldre/foresatte og personalet. Ved behov for flere samtaler, fra deres eller barnehagens side, avtales dette med pedagogisk leder. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» som er et observasjonsskjema av barnas generelle utvikling.
Det uformelle samarbeidet:
Dette er den daglige kontakten mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Det er viktig at foreldre/ foresatte setter av litt tid hver dag i leverings- og hentesituasjonen for å kunne snakke med de voksne i barnehagen. Hils på en av de voksne på avdelingen ved levering, slik at det blir registrert at barnet har kommet. Gi oss nødvendig informasjon. Ved henting må det sies ifra til en av de voksne, slik at barnet blir krysset ut. Spør oss gjerne om barnets dag i barnehagen. Det er fint om vi får sagt ”takk for i dag” til både barn og foreldre. Hvis andre enn foreldrene/ foresatte henter, må vi få beskjed.


Dugnad:
Vi har dugnad hver vår for å forbedre barnas inne- og uteområde. Dette er en fin mulighet for å bli bedre kjent med andre foreldre. Det forventes at familiene deltar på dugnad hvert år.
Foreldrearrangementer:
Dette er sammenkomster med barna, deres familie og personalet. Det kan være Lucia, sommerfest og lignende.


SU og FAU:
SU (samarbeidsutvalget) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. SU skal blant annet godkjenne barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. I år er det 2 barnehagerepresentanter i tillegg til styrer, og 2 foreldrerepresentanter.
FAU (Foreldrerådet) består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage.

  • MyKID et digitalt verktøy:
    Dette er et hjelpemiddel for å bedre informasjonsflyten mellom barnehagen og foresatte. I appen kan du registrere fremmøte, ferie, fravær, sovetider, tillatelser og gi/få beskjeder knyttet til hvert enkelt barn. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Her vil bilder fra hverdagen lastes opp og deles med foresatte via et taggesystem og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet publiseres også i form av infoskriv og «dagen i dag». Med MyKids to-veis SMS-løsning og utgående e-post får barnehagen et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Med MyKid sparer barnehagen tid, får bedre oversikt, og vi vil få en tettere dialog med foresatte.

Barnehagens overganger:
Tilvenning i barnehagen:
Barn som begynner i barnehagen, får tett oppfølging for at de skal bli kjent og føle seg trygge. Dette er en viktig forutsetning for at de skal kunne delta i lek, utforske både inne og uteområder og lære av sine erfaringer. Dere vil motta et eget skriv om hvordan tilvenningen vil foregå før dere starter i barnehagen.

Overgang småbarnsavdeling til storbarnsavdeling:
Vi legger til rette for en myk overgang når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen. Vi går opp og leker inne/ute på Tigergutt, slik at barna skal bli trygge på å være i omgivelsene og på de voksne som jobber der. Noen ganger spiser vi også lunsj sammen.

Overgang fra barnehage til skole:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Barnehagen og skolen utveksler informasjon for å skape et godt tilbud til skolestarterne i barnehagen og i overgangen til skolen. For å dele informasjon om barna med skolen, må vi ha samtykke fra foreldrene. Førskolebarna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen legger til rette for at barna får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for å kunne begynne på skolen.

Progresjon:
Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold. En 1- åring skal oppleve andre aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell enn en 5- åring. Det er viktig at barna opplever en balanse mellom det å mestre og det å kunne strekke seg etter nye mål. Denne balansegangen gir barna mulighet til å lære, og få en god selvfølelse ved å mestre nye oppgaver. Barns medvirkning vil kunne gi rom for læring ved at vi tar utgangspunkt i deres interesser. I barnehagens utviklingsplan, kan man se en forventet progresjon for barnas utvikling, men man skal være klar over at barn utvikler seg i ulikt tempo. Etter hvert som barna blir eldre, vil de få møte nye elementer fra de ulike fagområdene.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering:
100-meterskogen barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Dette er prosesser vi hele tiden jobber med og som skal gjenspeile Rammeplan for barnehager.
Planlegging er viktig i forhold til hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, barnehagens innhold, samt bruk av nærmiljøet vårt.
Dokumentasjonsarbeidet i 100-meterskogen barnehage synliggjør vi gjennom ulike planer, bilder og informasjon som legges ut på MyKid og hjemmesiden. Denne dokumentasjonen skal gi personalet, foreldre, lokalmiljøet og kommunen som tilsynsmyndighet, informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør. Dokumentasjon er viktig for refleksjon av egen praksis, da det gir grunnlag for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. Personalet foretar en helhetlig vurdering av barnehagens virksomhet. Vi er opptatt av at foresatte bidrar i utviklingsprosessen, ved å delta på brukerundersøkelser, foreldremøter eller gir oss direkte tilbakemeldinger. Hensikten med vurderingsarbeidet er å reflektere over barnehagens innhold og praksis for å stadig bli bedre.

Vi vil sette spor