Barnehagens årsplan

ÅRSPLANEN  2019 -2020

Ønsker du å printe ut?


Årsplanen er en orientering til foresatte, ansatte og andre samarbeidspartnere om hva vi gjør i barnehagen. Årsplanen skal synliggjøre og virkeliggjøre det arbeidet vi driver med, og er et hjelpemiddel og arbeidsdokument for personalet.

Barnehageloven med forskrifter og «Rammeplan for barnehager» som gir oss retningslinjer og forteller oss hvilke rammer og hva slags innhold det skal være i barnehagen».

Formålsparagrafen i Lov om barnehager §1 sier: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.»

Rammeplanen ble revidert i 2017 og barnehagen er lovpålagt å følge og oppfylle dens krav om hvordan vi driver en pedagogisk virksomhet.

Rammeplanen beskriver 7 fagområder som hver dekker et bredt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere fagområder vil ofte være representert samtidig i det pedagogiske arbeidet og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.

Årsplanen inneholder en progresjonsplan som sier noe om hva vi ønsker at barna skal oppleve. Progresjonsplanen sikrer læringsutvikling innenfor alle fagområdene som rammeplanen forplikter oss til.

Barnehagen vår:

100-meterskogen barnehage er en privat tre – avdelings barnehage som ligger et par minutters gange fra Røyken sentrum. Vi åpnet dørene i august 2007 og er i stadig utvikling som en pedagogisk virksomhet som skal være med å gi barna omsorg, danning, lek og læring i tråd med barnehageloven.
Vi har flotte skogområder i nærmiljøet som byr på utfordring, mestring og glede på tur sommer som vinter.
Høsten 2018 startet vi med hest og tilbyr barna erfaringer og kunnskap med dyrehold.

Vår visjon: Vi vil sette spor.


Vi ønsker å være med på å gi barna et godt grunnlag for veien de akkurat har startet, nemlig livet. Vi skal bidra til å gi barna gode opplevelser og minner fra barndommen.  Alle barna skal få mulighet til varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og mestringsopplevelser som gir grunnlag for danning og læring videre livet.

Barnehagens verdigrunnlag:
I 100-meterskogen barnehage har vi et verdigrunnlag som bygger på omsorg, lek, anerkjennelse, tilhørighet og trygghet. Les mer om dette i vår virksomhetsplan.

Våre satsingsområder:

I år har vi fokus på lek, språk, hest og uteliv.

‘’Barnehagen skal ivareta barns behov for lek.
Leken skal være en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til å gi rom for ulike typer lek, både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.’’
(Rammeplanen 2017, side 20)


Språk:

Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Barns språk og språkutvikling er viktig for kommunikasjon og samspill med andre, for tenkning og for å kunne tilegne seg lese- og skriveferdigheter. Tidlig og god språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon er både å gi, motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen sikrer utviklingen av et godt språk. Vi jobber med språk gjennom felles turer, fortellinger, rim, regler, sanger, spill og samtaler med barna. Barnehagen har også et godt utvalg av språkstimulerende materiell. Vi jobber mye med sang og musikk, som er en viktig del av det å forstå og knekke språkkoden.


Uteliv:

Naturen gir rik anledning til førstehåndserfaringer med språket. I hverdagen får barna erfaringer som gir dem innhold i begrepene: «Hva er glatt? Hva er større enn? – ruglete? – vått? Foran, bak, under, over» osv. Når barna i samspill med andre barn og voksne setter ord på sine opplevelser, øker språkforståelsen. Økt språkforståelse gir større innhold i opplevelsene. Opplevelser, kunnskap og erfaring i naturen gir et godt grunnlag for en rik språkutvikling.

Vi har høyt fokus på uteliv og miljøet i Røyken. Dette kommer godt frem igjennom vår utviklingsplan, hvor vi har fokus på fagområdene. Vi har et variert uteområde som gir fine muligheter for motorisk utfoldelse fra de helt yngste til de eldre barna, sommer som vinter. Det er skråninger, trapper og sklier, trær å klatre i, muligheter for fotball og andre aktiviteter på fotballbanen. Vi har gapahuken for ulent terreng og natur opplevelser. Vi griller og utforsker naturen hele årstiden. Om vinteren bruker vi ski og aking. Vi har tilbud om skiskole.
Ukentlig har vi en tur- og utedag. Turene går som oftest til ulike steder i nærområdet vårt. Fra oktober til april tenner vi ofte bål og lager en hyggelig stemning. Det er viktig at turene blir en positiv opplevelse for barna, slik at de blir glade i naturen og tar vare på den. Naturen er en unik arena til lek og læring, motoriske utfordringer og samhold.

Hest i barnehagen

I 100-meterskogen barnehage skal barna bli trygge på hvordan man tilnærmer seg dyr og hvordan man oppfører seg sammen med hestene. De skal få være med på å stelle, klappe og kose med dem. De skal få tilbud om å være med å sitte i vogn og eller å ri.

Barna skal lære å håndtere dyr, ta ansvar, lære om dyrestell, hvordan vi tilnærmer oss et dyr, hvilken stemme vi bruker og hvilke bevegelser vi opptrer med når vi er sammen med hestene. Hestene er helt avhengig at vi opptrer på en korrekt måte for at de skal forstå oss. Hestene må behandles med respekt. Gjennom gode opplevelser med hestene kan vi bidra til kunnskap om empati og omsorg som barna kan ha nytte av når de er sammen med andre barn.

Barna lærer å ta hensyn, og å oppføre seg på en fornuftig og rolig måte. Disse ponniene veier ca 150 kg. For at vi skal kunne ha kontroll på dem og bestemme hvor de skal gå, må vi lære å være tydelige og å ta lederskap. Det å sitte på hestene vil være fint for balansetrening og koordinasjon for barna. I første omgang er det for mange nok å bare klare å sitte oppreist på hesteryggen. Men etter hvert er det et mål at flere skal kunne klare å slippe hendene, ta seg på ulike kroppsdeler og sette seg bak frem (gal vei) mens hesten går. Vi øver oss på mange ulike balanseøvelser.

Det å være sammen med en hest, kunne klappe, stelle og tørre å sitte på den kan for mange være en stor mestringsfølelse, noe vi ønsker barna skal få oppleve. Det er viktig at de voksne som er sammen med barna er trygge på det de gjør, og at de kan noe om hestehold. I vår barnehage er det flere erfarne hestefolk, en av de ansatte har blant annet utdanning som ride-instruktør, og har drevet rideskole i flere år.

Ski:

Så sant det er snøforhold bruker Tigerguttene ofte ski i barnehagen, både på turdager og gjerne i utetiden. Skiene kan stå i barnehagen over natten/gjennom uken. Barna bruker ikke staver, og vi anbefaler ski som har ”vanlig” binding. For å få en god skiopplevelse er det viktig å være riktig og godt kledd. Med dette mener vi at barna har god bevegelsesfrihet.

Skiskole:

De siste årene har vi reist på skiskole med Petter Sprett og Førskolebarn i januar/ februar måned. Dette er et tilbud til barnehager og skoler på landsbasis gjennom Skiforeningen/ barnas skiskole.
Vi har tilholdssted på Eid Gård i Asker, og blir hentet av turbuss og fraktet frem og tilbake til arenaen.
Skiskolen tilbyr:
· Utvikling av grunnleggende skiferdigheter
· Kvalifiserte instruktører
· Læring gjennom skilek
 · Variert aktivitetsprogram
· Tilrettelagt skiarena med ulike hinderløyper og vanskelighetsgrader
· Snøproduksjon ved hjelp av snøkanoner
· Medaljeseremoni


De mange intelligenser – mestring

Barnehagen skal nå begynne å jobbe med MI (De mange intelligenser, utviklet av Howard Gardner). Dette er en prosjektmetode der hele barnehagen bestemmer seg for et tema som varer over en lengre periode, der det igjen skrives MI-oversikt for hver avdeling som tar utgangspunktet i rammeplanen og årsplanen. Skjemaet tar utgangpunktet i de 8 intelligenser. (se bilde)

 • Logisk- matematisk evne til å oppdage mønster, tenke logisk og resonnere den nysgjerrige.
 • Visuell romlig evne til å skape og bruke fantasien, husker bilder bedre enn ord, og bruke kart – den visuelle.
 • Kroppslig evne til å uttrykke seg med kroppen, balansere, og kontrollere kroppen – den fysisk aktive.
 • Sosial evne til å forstå andre sine følelser og hensikter – den sosiale.
 • Språklig evne til å beherske språk, og bruke det som støtte til å huske informasjon -ordkunstneren.
 • Musikalsk evne til å gjennkjenne og skape musikk -musikkelskeren.
 • Naturalistisk evne til å forstå naturen sine krefter og forstå naturen sin påvirkning på menneskene sine livsvilkår – systematikeren.
 • Personlig evne til å forstå egne følelser og hensikter – individualisten.

I 100-meterskogen barnehage er personalet opptatt av å bygge gode relasjoner og gi barna mestringsopplevelser i hverdagen. Det er viktig at personalet legger til rette slik at barna opplever mestring for å få positive opplevelser på det de ikke mestrer så godt. Det er viktig for barna å få positive erfaringer i hverdagen for å skape et godt selv-bilde og ikke minst er det grunnlaget for all læring.  Barna lærer best når de er trygge og kjenner på en mestringsfølelse.

COS – Circle of Security:

COS står for Circle of Security, som betyr trygghetssirkelen. COS har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgspersoner. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling.

Vår rolle er å være tydelige, sette grenser og styre barnet på en vennlig måte når det er nødvendig og å følge barnets behov når det er mulig. Barna hos oss skal alltid føle at de kan komme tilbake til oss som en trygg base. Ved å skape trygghet hos barna øker du trivsel, tillit, glede og mestring.

Personalet i barnehagen har fått COS – veiledning.

COS holder kurs i Røyken for dere som foreldre, ta kontakt med helsehuset eller spør oss om mer informasjon om ønskelig.

Psykologisk førstehjelp i barnehage – Grønne og Røde tanker:

Grønne tanker – glade barn er et pedagogisk verktøy utviklet for barnehager for å stimulere barns tanke – og følelsesbevissthet. Målet er å hjelpe barn til å forholde seg konstruktive til sine egne tanker. Tanker som skaper vansker kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønne tanker.

I barnehagen jobber vi med dette daglig, gjennom samtaler, lek og læring. De store barna har jevnlig samlingsstunder der vi reflekterer over ulike følelser. Vi bruker da de grønne og røde tankene som en forsterkning i arbeidet.  https://www.youtube.com/watch?v=lmh5tZD27QA

Avdelingene:

       Tussi og Ole Brumm:

Tussi og Ole Brumm er våre to småbarnsavdelinger (0 – 3 år). I løpet av høsten vil det være 10 barn på Tussi avdelingen og 12 barn på Ole Brumm avdelingen. Vi spiser frokost sammen på Tussi og deler oss når frokosten er ferdig ca. kl. 8.30. Tussi og Ole Brumm vil samarbeide mye både inne og ute.

Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag
Lek Hest Lek
Varm mat
Lek-
Tur
2017 barna
Lek Hest Lek
Et bilde som inneholder utklipp

Automatisk generert beskrivelse

Tigergutt:

Tigergutt vil i år bestå av 6 Heffalomper (2016 – barn), 11 Petter Spretter (2015 – barn) og 15 Førskolebarn (2014 – barn).  Det vil til sammen være 32 barn på avdeling Tigergutt. Vi spiser frokost og er sammen på avdelingen til ca. 09.30, da deler vi oss i grupper.

FSB = Førskolebarn, FSK = Førskoleklubb, P.S = Petter Spretter, H = Heffalomper.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag   Fredag
Tur FSB Lek Hest H + P.S   Tur H + P.S Lek FSK   Lek FSK Varm mat
Lek
Hest FSB
Bråset FSB + P.S Lek Matgruppe

Førskoleklubben:

Førskolebarna skal få mulighet til å glede seg til skolestart, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen legger til rette for at barna får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi de et godt grunnlag. Barnehagen skal bidra til at barna kan avlutte barnehagetiden på en god måte. Barna skal bli kjent med hva som skjer i skole og SFO. Vi vil gjennom barnehageåret arbeide med fagområdenes formål og innhold. Dette vil synliggjøres gjennom mål, planer og evalueringer, det vil si måten vi jobber på. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnas alder og modenhet.

Voksenrollen

Den voksnes relasjon til barna er viktig for at barna skal føle seg trygge, trives og utvikle seg i barnehagen. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Utdanningsdirektoratet 2017 s,19) For at barna skal føle seg trygt er det viktig at personalet er oppmerksomme på hva barnet trenger og føler, barnet må føle seg forstått innenfra. Først da kan vi møte dem slik at de føler seg sett. For å skape gode relasjoner med barna må personalet:

 • Ha tid til å samtale med barna, snakke med barna om hva de interesserer seg for
 • Ta barna på alvor og bekrefte barnas opplevelser og følelser
 • Være tilstedeværende, deltagende og engasjert i barns lek
 • Tilrettelegge for god og variert lek
 • Anerkjenne barna for dem de er
 • Være en varm, forutsigbar og grensesettende voksen
 • Vise omsorg
 • Ta barnas perspektiv, kunne tone seg inn og møte barna i følelsene de har.

Personalet skal være profesjonelle aktører, som reflekterer over egne holdninger og væremåter og tar etiske og reflekterte valg i daglig praksis og metodevalg (verktøy og medier).

Foreldresamarbeid:

Familien og barnehagen har ulike funksjoner overfor barna. Samarbeid mellom personalet og foreldrene er derfor en svært viktig del av barnehagens innhold. Gjennom en konstruktiv, god og åpen dialog ønsker vi å knytte hjem og barnehage sammen til det «beste for barnet». Barnehageloven legger stor vekt på foreldrenes medvirkning, og vi skal legge til rette for det i alt vi gjør.

•          Gi foreldrene trygghet på at barna har det trygt og godt i barnehagen

•          Gi foreldrene innflytelse på eget barns barnehagetid.

•          Ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene.

•          Gi foreldregruppen innflytelse på barnehagevirksomheten

Hvordan:

•          Åpen dialog med foreldrene basert på «barnets beste».

•          Personalet snakker med foreldrene hver dag og forteller hvordan barnet har hatt det, lytter til foreldrenes meninger og innspill.

•          Gi tilbud om 2 individuelle foreldresamtaler i året. Flere ved behov.

•          Foreldremøter med informasjon om barnehagevirksomheten, og muligheter for diskusjon og innspill.

•          Foreldretreff, frokoster, sommerfester, dugnader o.l. arrangementer for foreldrene i barnehagen.

•          Brukerundersøkelse.

•          Jevnlige møter med barnehagenes samarbeidsutvalg.

•          Sende ut planer og informasjonsskriv til foreldrene.

Det formelle samarbeidet:

Vi har foreldremøter, der vi tar opp aktuelle saker og informerer om hva som skjer i barnehagen og praktiske opplysninger. Det holdes 1 – 2 foreldremøter i året. Foreldresamtaler foregår mellom barnets foreldre/foresatte og personalet. Alle skal delta på en samtale hvert barnehageår, og får tilbud om en til i løpet av året. Ved behov for flere samtaler, enten fra deres eller barnehagens side, avtales dette med pedagogisk leder. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» som er et observasjonsskjema av barnas generelle utvikling.

Det uformelle samarbeidet:

Dette skjer i den daglige kontakten mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Det er viktig at dere setter av litt tid hver dag i leverings- og hentesituasjonen for å kunne snakke med de voksne i barnehagen. Det er viktig at dere hilser på en av de voksne på avdelingen ved levering, slik at det blir registrert at barnet har kommet. Gi oss informasjon hvis det er noe vi bør vite. Når dere henter på ettermiddagen er det viktig at dere sier ifra til en av de voksne på avdelingen, slik at barnet blir krysset ut. Spør oss gjerne om barnets dag i barnehagen Det er fint om vi får sagt ”takk for i dag” til både barn og foreldre. Hvis andre enn de faste skal hente, må vi få beskjed.

Dugnad:

Vi har dugnad hver vår for å forbedre barnas inne og ute område. Dette er en fin mulighet for å bli bedre kjent med andre foreldre. Det forventes at familiene deltar på dugnad hvert år.

Foreldrearrangementer: Dette er sammenkomster med barna, deres familie og personalet. Det kan være Lucia, foreldrefrokoster, sommerfest og lignende.

Planleggeningsdager i 2019-2020
27.Augsut 2019
23. Desember 2019
02. Januar 2020
04-05. Juni 2020

SU

SU (samarbeidsutvalget) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene.  SU skal blant annet godkjenne barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. Fra barnehagen er det 2 representanter i tillegg til styrer.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage.

MyKid – et digitalt verktøy

Vi har valgt å ta i bruk MyKid i vår barnehage. Dette skal være et hjelpemiddel for å bedre informasjonsflyten mellom barnehagen og foresatte. I denne appen/hjemmeside kan du finne fremmøteregistrering, ferie og fravær, sovetider, dagen i dag, tillatelser og beskjeder knyttet til vært enkelt barn. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Her vil bilder fra hverdagen lastes opp og deles med foresatte via et taggesystem og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet publiseres i form av bilder og infoskriv. Med MyKids to-veis sms-løsning og utgående e-post får barnehagen et verktøy for å nå foresatte der de er til enhver tid. Med MyKid sparer barnehagen tid, får bedre oversikt, og ikke minst vil vi få en tettere dialog med foresatte.

Barnehagens overganger:

Tilvenning i barnehagen.

Når barna begynner i barnehagen skal vi legge til rette for at barna får tett oppfølging. Dette er fordi barna skal bli kjent med oss som jobber i barnehagen og de skal oppleve trygghet. Dette er viktig for at barna skal kunne delta i lek, utforske både inne og uteområder og lære av sine erfaringer. Dere vil motta et eget skriv om hvordan tilvenningen vil foregå før dere starter i barnehagen.

Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling:

Vi legger til rette for en myk overgang når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen. Vi går gjerne opp og leker både inne og ute på Tigergutt, slik at barna skal bli trygge på å være i disse omgivelsene. De får også hilse på de voksne som jobber på Tigergutt. Vi har også valgt å sende opp en gruppe med barn som bytter plass med noen av barna oppe, slik at vi kan bli kjent med og leke sammen med barna på Tigergutt.

Overgang fra barnehage til skole:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt SFO. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til førskolebarna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. For å dele informasjon om barna med skolen, må vi ha samtykke fra foreldrene. Førskolebarna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen legger til rette for at barna får med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi barna et godt grunnlag for å kunne begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avlutte barnehagetiden på en god måte.

 Progresjon
Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold. Det skal være forskjell på aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell som vi tilbyr 5 åringer kontra en ettåring. Det er viktig at vi gir barna en balanse mellom det å oppleve mestring og å kunne strekke seg etter nye mål. Dette gir barna mulighet til å lære nye ting og få en god selvfølelse ved å mestre nye oppgaver. Vi skal sørge for å oppdage og følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

100-meterskogen barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Dette er prosesser som vi hele tiden jobber med.

Planlegging er viktig i forhold til hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, barnehagens innhold, samt bruk av nærmiljøet vårt.

Dokumentasjonsarbeidet skjer på forskjellige måter. I 100-meterskogen barnehage synliggjør vi innhold gjennom ulike planer som månedsplan og månedsbrev, bilder og annen skriftlig informasjon som henges opp og legges ut på hjemmesiden.
Denne dokumentasjonen skal gi personalet, foreldre, lokalmiljøet og kommunen som tilsynsmyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i 100-meterskogen barnehage.
Dokumentasjonen er også et viktig grunnlag for refleksjon av egen praksis, som igjen kan være grunnlag for nyttig læring og utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. I tillegg foretar personalet en helhetlig vurdering av barnehagens virksomhet, denne vurderingen skjer på møter i barnehagen. I dette arbeidet er vi også avhengige av at foresatte deltar gjennom å svare på brukerundersøkelser, foreldremøter eller gir direkte tilbakemeldinger. Hensikten med vurderingsarbeidet er å få reflektert over innhold og praksis – slik at vi kan utvikle oss.

VI vil sette spor