Barnehagens årsplan

ÅRSPLANEN  2021-2022

Ønsker du å printe ut?

Årsplanen er en orientering til foresatte, ansatte og andre samarbeidspartnere som skal synliggjøre det arbeidet vi gjør og er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. I tillegg skal det utarbeides planer for
kortere og lengre tidsrom og for de ulike barnegruppene. Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehageeierens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Den skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning, læring og progresjon. Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning, samarbeid og overgang til skole. Årsplanen godkjennes av SU, og de får mulighet til å komme med innspill.

Styringsdokumenter:
Barnehageloven med forskrifter og Rammeplan for barnehager gir oss retningslinjer og forteller oss hvilke rammer og hva slags innhold det skal være i barnehagen.


Barnehagen vår:
100-meterskogen barnehage er en privat barnehage som i år består av 2 avdelinger. Vi ligger et par minutters gange fra Røyken sentrum, hvor butikker, skog og fotballbane er et steinkast unna. Vi åpnet dørene i august 2007, og som pedagogisk virksomhet er vi i stadig utvikling
for å kunne gi barna best mulig omsorg, danning, lek og læring, i tråd med barnehageloven. I nærmiljøet har vi flotte turområder som byr på utfordring, mestring og glede sommer som vinter. Høsten 2018 startet vi med hest og tilbyr barna erfaringer og kunnskap med dyrehold.

Vår visjon: Vi vil sette spor.
Vi ønsker å være med på å gi barna et godt grunnlag for veien de har startet på, nemlig livet. Vi skal bidra til å gi barna gode opplevelser og minner fra barndommen. Alle barna skal få varierte opplevelser, erfaringer, utfordringer og oppleve mestring, som gir grunnlag for danning og læring videre i livet.

Barnehagens verdigrunnlag
I 100-meterskogen barnehage har vi et verdigrunnlag som bygger på omsorg, lek, annerkjennelse, tilhørighet og trygghet. Les mer om dette i vår virksomhetsplan.

Våre satsningsområder:
I 100- meterskogen barnehage har vi fokus på lek, språk, hest og uteliv.
Tema for barnehageåret 2021/ 2022: «Livet i 100-meterskogen»
Vi vil jobbe med vennskap, familie og barnas interesser. Vi vil også bruke skogen og naturen rundt oss som arbeidsverktøy slik at barna får positive naturopplevelser, blir kjent med dyreliv, artsmangfold og ulike naturmaterialer. Dette vil bidra til en begynnende forståelse for
et bærekraftig samfunn. Vi setter ord på det vi ser rundt oss, og inviterer til samtaler på barnas premisser. Fokusområdene våre vil være rundt barnehagen, Skitthegga og gapahuken. Ved å «ta med oss skogen inn i barnehagen» får vi mulighet til å gå i dybden og utforske ulike arter
og dyreliv. «Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få
et mangfold av naturopplevelser og få oppleve
naturen som arena for lek og læring»
(Rammeplanen 2017, side 52).

Språk:
Barns språk er viktig for kommunikasjon og samspill med andre, for kognitiv utvikling og for
å kunne tilegne seg lese- og skriveferdigheter. Tidlig og god språkstimulering er en stor del av
barnehagens innhold. Kommunikasjon er å gi, motta og tolke et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er med på å utvikle et godt språk. Hos oss er språkarbeidet en rød tråd gjennom hele dagen. Vi setter ord på det vi ser, gjør og opplever og er bevisste verdien av førstehåndserfaringer. Sang og musikk er en viktig del av det å forstå
og knekke språkkoden, og dette er noe vi bruker mye hos oss. Vi jobber med språk ved å presentere fortellinger, rim, regler, sanger, lek, spill og ved å samtale med barna. Vi har utarbeidet en egen språkplan, som ligger på barnehagens hjemmeside. Barnehagen har også språkstimulerende materiell som snakkepakken, språksprell, eventyrkofferter og «Grønne
tanker – glade barn».

Lek:
‘’Barnehagen skal ivareta barns behov for lek. Leken skal være en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til å gi rom for ulike typer lek, både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen
med andre.’’
(Rammeplanen 2017, side 20)


For å fremme psykisk helse gjennom lek skal vi voksne:
• Være bevisste på hvordan vi møter barna i hverdagen
• Være tilgjengelige for barna og tilby voksenstøtte ved behov
• Tilrettelegge for god lek
• Tilby udefinert lekemateriell og fleksible lekemiljøer
• La barna prosessere opplevelser og erfaringer gjennom leken
• Lytte til hva barna sier og la barna medvirke
• Ha faglige observasjoner og refleksjoner
• Delta på barnas premisser
• Bidra til positive samspillsmønstre


Uteliv:
Vi har et uteområde som gir gode muligheter for motorisk utfoldelse både for de yngste og eldste barna, sommer som vinter. Det er skråninger, trapper, sklier, trær å klatre i og vi har muligheter for fotball og andre aktiviteter på fotballbanen. Ved gapahuken vår kan barna
erfare variert terreng og ulike naturopplevelser. Fra oktober til april tenner vi ofte bål, slik at vi har mulighet til å tilberede mat ute. Vi utforsker naturen hele året og er ute i all slags vær. Om vinteren bruker vi ski og koser oss med aking. Hver avdeling har minst en turdag/utedag hver uke. Turene går til ulike steder i nærområdet vårt og tilpasses barnas alder. Det er viktig at turene blir en positiv opplevelse for barna, slik at de blir glade i naturen og ønsker å ta vare på den. Naturen er en unik arena for lek og læring, motoriske utfordringer og samhold. Naturen gir rik anledning til førstehåndserfaringer med språket. I hverdagen får barna erfaringer som gir mening til forskjellige begreper: «Hva
er glatt? Hva er større enn? – ruglete? – vått? – Kaldt? Foran, bak, under, over» osv. Når barna i samspill med barn og voksne setter ord på sine opplevelser, øker språkforståelsen. Økt språkforståelse gir større innhold i opplevelsene. Opplevelser, kunnskap og erfaring i naturen
gir et godt grunnlag for språkutvikling.

Hest i barnehagen:
Vi ønsker at barna skal bli trygge på hvordan man tilnærmer seg og hvordan man er sammen med hest. Barna skal få mulighet til å være med å stelle, klappe, kose, leie, eller ri når vi har besøk av Gabby, Kusken og Dipsy. Barna skal lære om hestestell, ansvar, stemmebruk og hvilke bevegelser vi bruker når de er sammen med dyr. Vi må opptre på en korrekt måte for at hestene skal kunne forstå oss. Gjennom gode opplevelser med hestene kan vi bidra til kunnskap om empati og omsorg, som barna kan ha nytte av i samspill med andre. Barna lærer å ta hensyn, vise respekt og være rolige rundt hestene. Å ri er fint for balansetrening,
koordinasjon og styrking av kjernemuskulatur. I første omgang er målet at barna skal hilse på og klappe hesten. Deretter kan de stelle og børste. De som ønsker får lov til å sitte på hesteryggen, og etter hvert kan man øke vanskelighetsgraden ved at barna slipper hendene, tar seg på ulike kroppsdeler og setter seg bak frem mens hesten går. Det å være sammen med hest, kan for mange gi stor mestringsfølelse og bidra til god psykisk
helse. Hestene vil være i barnehagen 2-3 dager i uka (med værforbehold).

Ski:
Tigergutt bruker ski i barnehagen når det er mulig. Barna hos oss bruker ikke staver. For å få en god skiopplevelse er det viktig å være riktig og godt kledd. Tøy og utstyr må passe barnet. De siste årene har vi reist på skiskole med Petter Sprett- og Førskolebarn i januar/ februar. Dette er et tilbud til barnehager og skoler på landsbasis gjennom Skiforeningen/barnas skiskole. De har tilholdssted på Eid Gård i Asker, og vi blir hentet av turbuss og fraktet frem og tilbake.
Skiskolen tilbyr:
• Utvikling av grunnleggende skiferdigheter
• Kvalifiserte instruktører
• Læring gjennom skilek
• Variert aktivitetsprogram med ulike hinderløyper og vanskelighetsgrader
• Snøkanoner produserer snø ved behov
• Avslutningsseremoni

COS – Circle of Security:
Circle of Security betyr trygghetssirkelen. COS har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgspersoner. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvregulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. Vi skal være tydelige, grensesettende og veilede barnet på en vennlig måte når det er nødvendig og følge barnets behov når det er mulig. Vi ønsker at barna hos oss skal se på oss som en trygg base. Ved å skape trygghet, økes trivsel, tillit, glede og mestring hos barna. COS holder kurs i Røyken for foreldre. Ta kontakt med helsehuset hvis dere ønsker mer informasjon.

Grønne og Røde tanker – Psykologisk førstehjelp i barnehagen:
Grønne tanker – glade barn er et pedagogisk verktøy utviklet for barnehager for å stimulere barns tanke – og følelsesbevissthet. Målet er å hjelpe barn til å forholde seg konstruktive til sine egne tanker. Tanker som skaper vansker kalles røde tanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet kalles grønne tanker. Dette jobber vi med daglig, gjennom samtaler, lek og læring. De store barna har jevnlig samlingsstunder der vi reflekterer over ulike følelser. Vi bruker da de grønne og røde tankene som en forsterkning i arbeidet.

https://www.youtube.com/watch?v=lmh5tZD27QA

Avdelingene våre:
Avdelingene våre kommer til å samarbeide mye, men vi vil dele oss avdelingsvis i kjernetiden. Vi er bevisste på å tilrettelegge for fysisk aktivitet både inne og ute slik at barna kan få varierte utfordringer etter alder. Vi er opptatt av barns rett til medvirkning, og lekens betydning for barndommens egenverdi. Arbeidet på avdelingen er derfor preget av evne til å ta barnas interesser og impulser på alvor, og av å støtte leken, som er barnas livsverden. Vi tilbyr voksenstøtte i leken, og hjelper barna med å løse konflikter og regulere sterke følelser. Slik skaper vi et fundament for evne til samspill og fellesskap, livsmestring og god psykisk helse. Vi vil ha fast turdag på mandager hvor vi går på oppdagelsesturer i
nærmiljøet. Denne dagen må barna ha med ferdigpakket sekk med
niste, drikke og sitteunderlag.

Tussi (0-3 år):
Vi vil ha fokus på vennskap, familie og naturen rundt oss. Barna får
påvirke hva vil skal fordype oss i. Vi vil jobbe med ulike temaer ved å ha formingsaktiviteter, eventyr, sang og regler, og på denne måten vil vi også kunne bidra til at barnas språk
berikes og utvikles.

Tigergutt (3-6 år):
Dette barnehageåret vil vi fokusere på å skape gode naturopplevelser og få kunnskap om ulike arter i plante- og dyreriket. Kunnskap om artsmangfold og glede over naturen kan være et viktig fundament for en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Gjennom naturfaglige eksperimenter og utforskinger skal barna få oppdage sammenhenger i naturen, og utvikle en forståelse for hvorfor det er viktig å ta vare på den. Vi vil også ha fokus på eventyr. Barna skal få oppleve spenning og glede gjennom ulike typer muntlige fortellinger, både fra nærmiljø og andre kulturer. Disse kan være grunnlag for lek, estetiske opplevelser, språklig utforsking og matematisk forståelse. Vi besøker Bråset en dag i uken, og er med på ulike aktiviteter med beboerne der.

Vi vil ha matgrupper hver uke, hvor barna får være med å lage mat. Vi ønsker å inspirere til matglede, kunnskap og la barna få kjennskap til mat fra ulike kulturer.

Førskoleklubben: Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god overgang fra barnehage til skole ved å ha et eget opplegg for de eldste barna våre. Her vil barna få praktiske oppgaver og oppleve lekbasert læring. Barna vil gjennom ulike oppgaver og situasjoner få øve på konsentrasjon, selvstendighet og ansvarlighet. Vi ønsker at barna skal være nysgjerrige og tørre å stille spørsmål og undre seg. Slik håper vi at barna kan motiveres til skolestart, og til å ha tro på seg selv og egne evner.

Voksenrollen:
Den voksnes relasjon til barnet er viktig for å skape trygghet, trivsel og utvikling. I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for (Utdanningsdirektoratet 2017 s.19) For å oppnå trygghet er det viktig at
personalet er oppmerksomme på hva barnet trenger og føler. For å skape gode relasjoner med barna må personalet:
• Snakke med barna om det de er opptatt av
• Være til stede, deltagende og engasjerte i barnas lek
• Tilrettelegge for god og variert lek
• Anerkjenne. Ta barna på alvor og bekrefte deres opplevelser og følelser
• Vise omsorg
• Tilby følelsesregulering og trygg tilknytning.

Personalet skal være profesjonelle aktører, som reflekterer over egne holdninger og væremåter og tar etiske og reflekterte valg i daglig praksis og metodevalg (verktøy og medier).

Foreldresamarbeid:
Familien og barnehagen har ulike funksjoner overfor barna. Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en viktig del av barnehagens innhold. Gjennom konstruktiv, god og åpen dialog ønsker vi å knytte hjem og barnehage sammen til det «beste for barnet». Vi i barnehagen skal
gi foreldrene trygghet på at barna har det trygt og godt i barnehagen. Det legges til rette for at foreldre skal komme med innspill gjennom;
• Tilbud om 2 individuelle foreldresamtaler i året.
• Foreldremøter med informasjon om barnehagevirksomheten, diskusjon og innspill.
• Foreldretreff, frokoster, sommerfester, dugnader o.l. arrangementer.
• Brukerundersøkelser. Dette er et verktøy for å kunne utvikle og forbedre ulike deler av barnehagen. Vi vil ha brukerundersøkelse 1-2 ganger i året. Da vil alle foreldre med registrert mailadresse få mulighet til å svare. Vi vil også bruke brukerundersøkelse som blir lagt ut via Udir. Dette er en nasjonal undersøkelse som kommer ca. annet hvert år. Svarene på begge undersøkelsene vil bli presentert i SU, og presentert for foreldre via referat.
• Møter med barnehagenes samarbeidsutvalg. Vi vil i løpet av barnehageåret 2021-2022 ha ca. 6 SU møter, og referat vil bli lagt ut i MyKid.

Det formelle samarbeidet:
På foreldremøter tar vi opp aktuelle saker og informerer om hva som skjer i barnehagen og kommer med praktiske opplysninger. Foreldresamtaler foregår mellom barnets foreldre/foresatte og personalet. Ved behov for flere samtaler i løpet av året, fra deres eller
barnehagens side, avtales dette med pedagogisk leder. Vi tar utgangspunkt i «Alle-med» som er et observasjonsskjema av barnas generelle utvikling.

Det uformelle samarbeidet:
Dette er den daglige kontakten mellom foreldre/foresatte og barnehagen. Det er viktig at foreldre/ foresatte setter av litt tid hver dag i leverings- og hentesituasjonen for å kunne snakke med de voksne i barnehagen. Hils på en av de voksne på avdelingen ved levering, slik
at det blir registrert at barnet har kommet. Gi oss nødvendig informasjon. Ved henting må det sies ifra til en av de voksne, slik at barnet blir krysset ut. Spør oss gjerne om barnets dag i
barnehagen. Det er fint om vi får sagt ”takk for i dag” til både barn og foreldre. Hvis andre enn foreldrene/ foresatte henter, må vi få beskjed.

Dugnad:
Vi har dugnad hver vår for å forbedre barnas inne- og uteområde. Dette er en fin mulighet for å bli bedre kjent med andre foreldre. Det forventes at familiene deltar på dugnad hvert år.


Foreldrearrangementer:
Dette er sammenkomster med barna, deres familie og personalet. Det kan være Lucia, sommerfest og lignende.

SU og FAU:
SU (samarbeidsutvalget) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. SU skal blant annet godkjenne barnehagens årsplan. Øvrige saker av
viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. I år er det 2 barnehagerepresentanter i tillegg til styrer, og 2 foreldrerepresentanter.

FAU (Foreldrerådet) består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker
og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage.

MyKid – et digitalt verktøy:
Dette er et hjelpemiddel for å bedre informasjonsflyten mellom barnehagen og foresatte. I appen kan du registrere fremmøte, ferie, fravær, sovetider, tillatelser og gi/få beskjeder knyttet til hvert enkelt barn. Månedsplanen er digital og kan lastes ned til brukerens mobile kalender. Her vil bilder fra hverdagen lastes opp og deles med foresatte via et taggesystem og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet publiseres også i form av infoskriv og «dagen i dag». Med MyKids to-veis SMS-løsning og utgående e-post får barnehagen et verktøy for å
nå foresatte der de er til enhver tid. Med MyKid sparer barnehagen tid, får bedre oversikt, og vi vil få en tettere dialog med foresatte.

Barnehagens overganger:
Tilvenning i barnehagen:
Barn som begynner i barnehagen, får tett oppfølging for at de skal bli kjent og føle seg trygge. Dette er en viktig forutsetning for at de skal kunne delta i lek, utforske både inne og uteområder og lære av sine erfaringer. Dere vil motta et eget skriv om hvordan tilvenningen
vil foregå før dere starter i barnehagen.

Overgang småbarnsavdeling til storbarnsavdeling:
Vi legger til rette for en myk overgang når barna skal bytte avdeling innad i barnehagen. Vi går opp og leker inne/ute på Tigergutt, slik at barna skal bli trygge på å være i omgivelsene og på de voksne som jobber der. Noen ganger spiser vi også lunsj sammen.

Overgang fra barnehage til skole:
Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skole legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Barnehagen og skolen utveksler informasjon for å skape et godt tilbud til skolestarterne i barnehagen og i overgangen til skolen. For å dele informasjon om barna med skolen, må vi ha samtykke fra foreldrene. Førskolebarna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen legger til rette for at barna får med seg erfaringer, kunnskap
og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for å kunne begynne på skolen.

Progresjon:
Med begrepet progresjon menes fremgang, læring og utvikling. Alle barn skal oppleve en progresjon i barnehagens innhold. En 1-åring skal oppleve andre aktiviteter, pedagogisk innhold, arbeidsmåter og fysisk materiell enn en 5-åring. Det er viktig at barna opplever en balanse mellom det å mestre og det å kunne strekke seg etter nye mål. Denne balansegangen gir barna mulighet til å lære, og få en god selvfølelse ved å mestre nye oppgaver. Barns medvirkning vil kunne gi rom for læring ved at vi tar utgangspunkt i deres interesser. I barnehagens utviklingsplan, kan man se en forventet progresjon for barnas utvikling, men man skal være klar over at barn utvikler seg i ulikt tempo. Etter hvert som barna blir eldre, vil de få møte nye elementer fra de ulike fagområdene.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering:
100-meterskogen barnehage er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Dette er prosesser vi hele tiden jobber med og som skal gjenspeile Rammeplan for barnehager.
Planlegging er viktig i forhold til hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle ressurser, barnehagens innhold, samt bruk av nærmiljøet vårt. Dokumentasjonsarbeidet i 100-meterskogen barnehage synliggjøres gjennom ulike planer, bilder og informasjon som legges ut på MyKid og hjemmesiden. Denne dokumentasjonen
skal gi personalet, foreldre, lokalmiljøet og kommunen som tilsynsmyndighet, informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør. Dokumentasjon er viktig for refleksjon av egen praksis, da det gir grunnlag for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet. Personalet foretar en helhetlig vurdering av barnehagens virksomhet. Vi er opptatt av at foresatte bidrar i utviklingsprosessen ved å delta på brukerundersøkelser, foreldremøter eller gi oss direkte tilbakemeldinger. Hensikten med vurderingsarbeidet er å reflektere over barnehagens innhold og praksis for å stadig bli bedre.

Vi vil sette spor