Utviklingsplan

Utskriftvennlig format

Fagområdet 3.3
Kunst, kultur og kreativitet.

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen: -Bli kjent med
formingsmaterell.
– Sanseopplevelser.
– Bevegelse etter musikk.

-Utvikle kreativitet ved bruk av ulike materialer og kroppen.
-Fingermaling. Snakkepakken/ konkreter.
-Ta på, lukte, smake, lytte, se og føle/ berøre.    
-Skape rom for barnas kreativitet og uttrykk.
-Være oppmerksom og lyttende. -Være gode rollemodeller.
2-åringen   Mål for 1- åringen + -Primærfarger. -Lytte til/ lage musikk. -Dramatisere enkle eventyr. -Tegne og male med ulike teknikker.

 
-Bli kjent med instrumenter som rytmepinner, rytmeegg og trommer. -Ta i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. -Bli kjent med eventyr og sanger som en del av norsk kultur og tradisjon. -Plastelina. -Bruke naturmateriell. -Gi rom for undring og utforsking. -By på seg selv og oppfordre til deltagelse i rollespill, sang og musikk. -Presentere nytt materiell for barna.  
3-åringen   Mål for 1-2-åringen+ -Sekundærfarger. -Dans, drama og lek til musikk. -Ulike malingsteknikker -Utvikle finmotorikken.    -Være med å skape fortellinger. -sugerør, ballong, trykk, svamp -Perle. -Klippe. -Utkledning. -Gi tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utklednings-utstyr. -Motivere barna til å uttrykke seg og gi dem mulighet for å finne egne uttrykksformer.
4-åringen Mål for 1- 3-åringen+ -Bruke nytt materialer/teknikker. -lage instrumenter. -Tegne mer detaljert. -Bli kjent med kunst/kunstnere   -Gips, trykk av potet og blad. Leire, skulptur. Snekring. -Spille instrument. – Bearbeide sanseinntrykk.   -Dokumentere barnas estetiske uttrykk.   -Oppmuntre barna i møte med natur og fysisk miljø, arkitektur, bilde, tekst, musikk og bevegelser.
5-åringen Mål for 1-4 åringen + -Erfaring med/ lage kunstgalleri eller museum. -Gjennomføre drama prosjekt. -Fotografi. – Bredere kunnskap om formingsteknikker. -Dokketeater, -skyggeteater, pinnedokke – Lage utstilling -Uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama. – Bruke kullstift, akvarellmaling ol. -Sørge for at barn opplever kunst- og kulturuttrykk. – Bli kjent med tradisjoner og kultur i lokalmiljøet. -Tilrettelegge for dramatisering og rollelek.  

Fagområdet 3.6
Nærmiljø og samfunn

Alderstrinn
Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:   -Bli kjent med og trygg på barnehagens inne- og uteområde.   -Etablere gode rutiner og dagsrytme.         -Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. -Erfarer at barn og voksne inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap. -Arbeide for at alle barn får erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. -Sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og for andre.
2-åringen   -Bli kjent med nærmiljøet. -Likestilling. -Barnets hjem. -Medbestemmelse. -Være gode mot hverandre.     -Turdager. -Oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. -Hvor bor jeg? Hvem bor sammen med meg? -Få velge. -Arbeide med likestilling mellom kjønn -Sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller.
3-åringen   -Bli kjent med flagg og land som er representert i gruppa. -Arbeid med samspill i gruppa for at barna skal respektere og være gode med hverandre. -Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett. -Undre seg over hendelser i samfunnet. -Lære om empati.   -Gi barna begynnende kunnskap om menneskerettigheter. -Arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme.
4-åringen   – Demokrati. -Få tilknytning til og utforske lokalsamfunnet

 -Blir kjent med historiske endringer i lokalmiljø og samfunn. -Være oppdatert og opptatt av samfunnet og nærmiljøet. -Tas like hensyn til jenter og gutter. -Bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter.
5-åringene – Omsorg – Arbeid med menneske-rettigheter og likestilling. – Den gode samtalen. -Bli kjent med samisk kultur -Samisk musikk, klær, språk, flagg. -FN barnekonvensjon
-Gi barna anledning til meningsfylte møter med personer, arbeidsplasser og institusjoner i barnehagens nærmiljø.
– Tilegne seg kunnskaper om samisk kultur. – Være en god samtalepartner.

Fagområdet 3.2
Kropp, bevegelse, mat og helse

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:   -Utvikle grovmotoriske ferdigheter. -Veksle mellom aktivitet og hvile. -Ulike sanser. -Variert og sunt kosthold. -Kroppens rytme. -Kroppens anatomi – Positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. -Dans/ bevegelse/ sang. – Smake, føle, kjenne. -Lytte til musikk.     -Sørge for at barna får bevege seg på ulike måter. Sørge for at barna får ro/ hvile ved behov. -Legge til rette for aktiviteter som skaper mestring.
2-åringen   -Grunnbevegelser; løpe, klatre, hoppe.
-Finmotorikk. -Romorientering. -Sansemotorikk. -Får utfolde seg fysisk. – Begreper.

-Lek og dans. -Hinderløype. -Turer i variert terreng. -Huske og klatre. -MiniRöris. -Puterommet. -Fotballbanen. -Bli kjent med tørt, vått, seigt, hardt, mykt m.m. -God utnyttelse av inne- og utemiljøet. -Skape bevegelsesglede. -Legge til rette for fysiske uteaktiviteter. -Være aktiv og engasjert. -Sette ord på det vi ser og gjør.
3-åringen   -Grovmotorikk
-Kroppsbevissthet.   -Selvstendighetstrening. -Koordinere kroppsbevegelser. -Skilek
-Balansere, hoppe, hinke, -Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. -Påkledning. -Delta i smøremåltid. -Dotrening. -Veilede barna og oppmuntre til å klare selv. – Gi barna gode kroppslige mestringsopplevelser.  
4-åringen   -Finmotorikk -Allsidig fysisk aktivitet. -Tradisjonelle leker som stimulerer til økt fysisk aktivitet. –Ballaktiviteter   -blyantgrep, -avansert hinderløype -kaste og ta imot ball, sparke ball til hverandre, -tegne hodefoting, -Systematisk og organisert skilek.   -Tilrettelegge for trygg og utfordrende kroppslek og aktivitet for alle, uansett kjønn og forutsetninger. -Forstå og bekrefte sanse-motorisk og kroppslig lek og inspirere til utfordringer.
5-åringen   -Enkel førstehjelp
-Kunne nødnumrene -Mestring og trivsel rundt allsidig fysisk aktivitet. -Delta i matlaging. -Regelleker og balleker. -Få større kunnskap om menneskekroppen.
-Refleksjon og samtale rundt kropp, helse og sunn mat. -Orienteringsleker, fangelek og gjemmelek. -Hoppe tau.
-Tegne omriss av menneskekroppen.
-Sang og lek med kropp i fokus    
-Følge opp barnas lekeinitiativ. -Skape lek og aktivitet som bryter med de tradisjonelle kjønnsrollemønster. -Ha kunnskap om helse, sikkerhet og førstehjelp

Fagområdet 3.5
Etikk, religion og filosofi

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:   -Følelser. -Turtaking. -Undring og nysgjerrighet. -Empati -Ansiktsuttrykk (speil) og stemmebruk. -Kroppsspråk. -Gi og ta, vente på tur.   – Være bevisst på eget uttrykk.
-se barna, anerkjenne følelser og behov, gi rom for undring.
2-åringen   -Vennskap. -Selvoppfatning, toleranse -Høytid og tradisjoner.
-Inkludering i lek  
-Lese temabøker. -Forberede pynt/gaver.
-Adventsamlinger -Konflikthåndtering, utvikle toleranse og respekt for hverandre. -Inkludere alle i leken.  
-Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt.  
3-åringen   -Videre arbeid med følelser, Empati. -Bordskikk.   -Lære å trøste hverandre. -Sende til hverandre rundt bordet og rydde etter seg. -Takke for maten.   -Skape rom for opplevelser, undring og gode samtaler. -Bidra til forståelse og toleranse for hverandre. – Vi skal introdusere de kulturer/ trosretninger som er representert i barnehagen.    
4-åringen   -Kontrollere følelser.
– Grunnleggende normer og verdier -Barnesamtaler. -Kjennskap til andre kulturer. -FN dag i oktober. -Den gode samtalen.
-Sette ord på egne opplevelser/følelser. -Prøve å ordne opp selv i konflikt. -Få innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen.   -Veilede barn i konfliktsituasjoner og å finne konstruktive løsninger. -Være til stede for barnet, lytte, hjelpe å sette ord på følelser.  
5-åringen   -Problemløsning. -Mangfold i barnehagen -Respekt og toleranse for hverandre -Filosofiske samtaler -Få kjennskap til ulike trosretninger. -Lære barna å se løsninger i en utfordring. -La barna være med på markering av høytider -Samtale om religion og livssyn. -Skape rom for filosofiske samtaler med alvor og respekt. -Støtte barnas identitetsbygging. -Vise respekt og forståelse for barnehagens mangfold. -La den kristne kulturarv komme til utrykk.

Fagområdet 3.7
Antall, rom og form

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:   -Få kjennskap til form og mønster.    -Være tilstede i barnets lek og utforsking.
– Snakke om former og være bevisst på former i våre omgivelser.
-Være lyttende og oppmerksomme i samhandling med barnet.
2-åringen   -Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. -Begrepslæring. -Enkle former og mønster. Trekant, kvadrat og sirkel, rektangel. -Fokus på tall, sortere leker. -Støtte barnets matematiske utvikling og interesse. -Være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener.
3-åringen   -Arbeid med størrelse, mengde. -Sortere og sammenligne. -Preposisjoner. – Lengde, høyde (stor, mindre, minst). -Aktiv bruk av preposisjoner og matematiske begreper -Styrke barnas nysgjerrighet til å utforske matematiske sammenhenger. -Undre seg sammen med barna.
4-åringen   -Tall og mengder -Sammenligning og kontrast. -Erfarer plassering og orientering: lokalisering.   – alder, bursdag, dag, dato, måned. -Bøker og spill. -Borddekking – dagens hjelper.     -Sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi og formingsmateriell. -Se barnet interesserer i leken  
5-åringen   -Avstand og lokalisering. -Måleenheter.  -Enkel tallforståelse. -Bildeorientering former og ansikt.
-Enkle regnestykker rundt hverdagsaktiviteter. -Orientere seg i nærområdet. -Matematiske begreper
-Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.
– Kjennskap til meter -Kjennskap til klokka. -Problemløsning  
-Bruke aktivt matematiske begreper i hverdagen. -Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer.
-Gi barna impulser til å utforske, oppdage og skape former og mønster.  

Fagområdet 3.1
Kommunikasjon, språk og tekst

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:   -Kroppslig kommunikasjon -Turtaking -Tillitt og trygghet -Gruppetilhørighet -Bli kjent med eventyr -Begrepsforståelse -Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media -Snakkepakken – Bruk av konkreter ved sang og formidling av eventyr -Rim og regler   -Lytter, observerer og gir respons på både nonverbal og verbal kommunikasjon. -Skape spenning og glede over sang, musikk, drama
2-åringen   -Delta i sang. -Sette ord på det de ser og hva de vil. -Kroppsspråk/ ansiktsuttrykk. -Rim og regler -Ordforråd -Samtaler i mindre grupper. -Her og nå situasjoner. -Bli kjent med ulike sanger med og uten bevegelse.   -Være seg bevisst sitt ordforråd. -Skape et språkstimulerende miljø. -Vise forståelse for betydningen av barns morsmål.    
3-åringen   -Leke med lyd, rim og rytme -Fokus på høytlesing -Dikt med rim og rytme.   -Støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker. -Mindre lesegrupper, høre historier og eventyr. -Positivt forhold til estetiske opplevelser – Lytter til lyder, rytme og takt i språket.
4-åringen   – Gjenfortelling. – Bokstaver og ord -Skrive navnet sitt. -Lek med skriftspråk. -Skape glede/forventning rundt bøker og eventyr. – Lage egne eventyr, eksperimentere med rim.
-Enkle fortsettelsesbøker -Blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver. -Butikk/lege/postkontor
-Bruker sitt språk til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær.  
5-åringen   -Skoleforberedelse, førskoleklubb -Tekstskaping/ fotocollage. -Snakke, og beskrive egne følelser i konflikter. -Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.   -Være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles.  

Fagområdet: 3.4
Natur, miljø og teknikk

Alderstrinn Mål Hvordan Voksenrollen
1-åringen:    Opplevelser og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Uteområdet og sandkassen. Turer med vogn i nærmiljøet.    Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet      Tar utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å opplever med alle sanser.  
2-åringen    Kjennskap til småkryp, leite etter og sjå kor de lever. Lukte, kjenne på blomster. Dyra på bondegården. Sanseopplevelser i naturen. Lære om kildesortering. Opplever glede ved å ferdes i naturen.    I tale og handling fremme en forståelse for bærekraftig utvikling og velge litteratur og aktiviteter som fremmer slik forståelse.  
3-åringen    Fotoapparat, ta bilde Lære om småkryp og planter. Turer i nærmiljøet Tur til Gapahuken. Mer kunnskap om kildesortering. Får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster   Iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. Inkludere frilufts-aktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv.
4-åringen   Data, skanning, overføring av bilder. Gode erfaringer med friluftsliv, planter, trær, mat fra naturen. Mer kunnskap om bærekraftig miljø.   Får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Kunnskap om gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon.  Nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. La barn få innsikt i produksjon av matvarer.
5-åringen   Arbeid med årstider, miljøvern og økologi. Eksperimentere. Fakta om småkryp i skog, vann, bekk, sjø, myr, flora. Kjennskap og bruke av data som et arbeidsredskap.  Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.    Gi barna begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død. Bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen.

Vi vil sette spor