Barnehagens SU og foreldreråd

Presentasjon av vårt SU 2021/2022;
•Ingvild Hansen: Daglig leder
• Nina L. og Janne Haugen er representanter for det ansatte.
•Monika og Cathrine er foreldrerepresentanter.

FAU representantene:
Monika, Cathrine, Henriette og Linda.

VIL DU BLI FAU ELLER SU REPRESENTANT?

Hva er foreldreråd, FAU og SU?
Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen. Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevnes og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage.
Foreldrerådet består av alle foreldre med barn i barnehagen. Foreldrerådet kan selv avgjøre om de ønsker å opprette et arbeidsutvalg (FAU), dette er ikke lovpålagt slik det er for skolene iflg. Opplæringsloven. Noen foreldreråd og samarbeidsutvalg avholder hyppige møter, andre utvalg legger seg på et minimum.
Innholdsmessig varierer det også en del mellom barnehagene.

Så oppgaven er ifølge loven at foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Dette vil da si at som SU eller FAU-representant får du anledning til å bli kjent med barnehagen som virksomhet på en litt annen måte enn i levere- og hentetiden.

Du får ta del i planlegging og utforming av blant annet årsplan samt mulighet til å bli bedre kjent med både foreldre og personale.

De som blir med i dette arbeidet bør synes det er interessant å være med å arrangere ulike sosiale arrangementer for barna og diskutere barnehagens innhold og rammer.

100-meterskogenbarnehage har her laget et skriv for å gi SU- og foreldreråds-medlemmer en orientering om hva arbeidet innebærer. Hensikten er å beskrive hvordan samarbeidet mellom foreldre / foresatte og barnehagen som er beskrevet i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold praktiseres i vår barnehage.


Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnas trivsel og utvikling.

Begrepet medvirkning:
Betyr ikke å få bestemme, men å få mulighet til å påvirke!

Informasjon om foreldreråd

 I barnehageloven § 4 står det;” For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

” Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø

 Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU.

SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. Barnehagen har valgt å la foreldrerådet og SU få uttale seg i en del saker.
FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.

FAU

Foreldrerådet velger inn 4 representanter på årets første foreldremøte.

Konstituering av FAU.

FAU konstituerer seg selv på første FAU-møte på høsten.

På dette møtet velges personer til følgende roller:

·       foreldreråds-leder (samme som er representant i SU)

·       Nestleder (samme som er representant i SU)

·       2 styremedlemmer 

På første møte skal det lages liste med FAU-medlemmenes navn, telefonnummer og e-mail som legges ut på hjemmesiden. Dette for at alle foreldre skal være orientert om hvem de kan kontakte dersom de har saker for FAU.

FAU sine oppgaver:

 • FAU skal ta opp saker som foreldrene melder inn, så sant dette ikke er saker som berører kun enkeltbarn. I de tilfellene skal FAU henvise foreldrene direkte til pedagogisk leder eller styrer.
 • Det skal avholdes minimum 2 FAU møter i løpet av barnehageåret
 • FAU skal holde foreldrerådet informert om pågående saker i form av at referatene er tilgjengelige på nettside (My kid).
 • FAU skal bidra med konstruktive forslag i forhold til den daglige drift av barnehagen
 • FAU skal arrangere 1-2 sosiale arrangementer i løpet av barnehage året, hvorav en av disse er sommerfesten som gjøres i samarbeid med barnehagen.
 • Signere taushetsplikt

FAU leders oppgaver:

·       Registrere saker som skal opp i FAU-møtet.

·       Kalle inn til FAU-møter ved behov. (minimum 2 ganger per år)

·       Sørge for at det blir skrevet referat fra FAU-møtene. Referatet bør utgis senest to uker etter FAU-møtet.

·       Holde kontakt med styrer i form av telefon eller e-mail.

·       Sette opp dato til arrangementer arrangert av FAU.

 FAU leder kan fordele disse oppgavene mellom FAU medlemmene.

Samarbeidsutvalget, SU.

I Barnehagelovens § 4 står det at

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ.”

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.  Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.”

Hos oss består Samarbeidsutvalget av 2 foreldre, 2 ansatte og styrer/eier. De 2 foreldrerepresentantene sitter også i FAU.

Konstituering av SU:

SU konstituerer seg på det første møte på høsten. Styrer har ansvar for å kalle inn til dette. 

På møte velges personer til følgende roller:

·       Leder

·       Nest leder

·       Sekretær

Det skrives referat fra møtene som skal gis ut senest to uker etter møte og som også legges ut på barnehagens internett side (My kid).

Saker av konfidensiell art leges ikke ut.

Alle medlemmene av SU skal skrive under på taushetserklæring som blir oppbevart i barnehagen.

Personalsaker og saker underlagt taushetsplikt i hht. forvaltningsloven skal IKKE behandles i SU (eks. vis opptak, sammensetting av barnegrupper – ansettelser og sammensetting av personalet – tilretteleggingstiltak for ansatte osv.)

SU sine oppgaver:

 • Det skal avholdes minst 5 SU møter i løpet av et barnehageår.
 • SU drøfter, samkjører og avgjør saker som er meldt inn fra Foreldrerådet, foreldre, personalet og eier
 • SU skal være med på drøftinger og medvirke for barnehagens mål og planarbeid
 • SU fastsetter barnehagens årsplan.
 • SU skal holdes orientert av styrer, om barnehagens økonomiske rammer, budsjett og personalsituasjon.
 • Behandle saker med et positivt løsningsfokus
 • Bidra til å ivareta barnehagens omdømme
 • Presentere/komme med innspill som kan påvirke barnehagen i en positiv retning ut fra de ulike perspektiv (foreldre, barn, eier, ansatt).
 • Innspill til brukerundersøkelser

SU – leders oppgaver:

·       Er møteleder

SU – nest leder

·       Overta leders oppgaver dersom denne er forhindret til å delta

Sekretær

·       Skriver protokoll

SU representantenes oppgaver

·       Representer henholdsvis foreldrerådet og personalet

·       Diskutere saker med foreldrerådet/personalet i forkant

·       Informere foreldrerådet/personalet i etterkant

Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styrers oppgaver i forhold til SU og FAU:

·       Fastsetter dato for første foreldreråds møte og selv møte

·       Styrer skal delta på det første FAU-møtet på høsten, for å informere om FAU sitt arbeid i forhold til barnehagen.

·       Utover dette kan barnehagens styrer deltar på FAU-møter når det skal drøftes saker som vedrører barnehagedriften eller etter ønske fra FAU

·       Informere, hvis mulig, om endringer i personalsituasjonen i forkant.

·       Styrer har møte-, tale-, og forslagsrett i SU.

·       Styrer kaller inn til SU møter 

Vi vil sette spor