Barnehagens virksomhetsplan

Vi vil sette spor

Utskrift vennlig format

I alle barnehager skal det utformes en plan for driften iflg. ”Lov om barnehager”. Det er dette vi kaller en virksomhetsplan/ årsplan.

Virksomhetsplanen: Dette er en generell beskrivelse av det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår. Denne planen blir ikke forandret hvert år.

Årsplanen: skal gi en oversikt over barnehagens pedagogiske virksomhet gjennom året.

Planene utarbeides av styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet, og behandles og godkjennes av SU. Planene er et arbeidsredskap for personalet og en oversikt for foreldrene og andre interesserte.

Praktisk informasjon

Eierform:

100-meterskogen barnehage AS er en privat barnehage, eiet av Ingvild og Kai Ståle Hansen.

Adresse:

Godheimveien 26
3440 Røyken
Barnehage: Tlf. 31 28 76 70
E-post: ingvild.hansen@100-meterskogenbhg.no Organisasjonsnummer:990 702 438
Hjemmeside: www.100-meterskogenbhg.no

Åpningstider:

Barnehagen holder åpent fra kl. 07.00 – 17.00 mandag til fredag. Barnehageåret går fra 01. august til 31. juli året etter.
Barnehagen holder åpent 12 måneder i året, med unntak av to uker midt i juli, da barnehagen er ferielukket.
Julaften, nyttårsaften og alle helligdager holder barnehagen stengt.
Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen fram til kl. 12.00.
I ferier med 6 barn eller mindre, kan åpningstiden reduseres til 7,5 timer. Se våre vedtekter.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året hvor barnehagen er stengt for barna.

Bemanning / personalet:

Vi har mange dyktige ansatte hos oss, flere med erfaring fra barnehage og annet arbeid med barn. Vi er godt bemannet med pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere/barnepleier, annen pedagogisk utdanning og engasjerte assistenter.

Vi legger stor vekt på faglig kompetanse slik at vi kan gi ditt barn et så godt pedagogisk tilbud som mulig. Vi bruker derfor mye ressurser på kurs, videreutdannelse, opplæring og veiledning av personalgruppen.

Avdelinger og samarbeid på huset:

Barnehagen er et to etasjes hus. Nede er det to avdelinger. På Tussi og Ole Brumm holder 0-3-åringene til, mens oppe på Tigergutt holder 3-6-åringene til. Vi ønsker at alle voksne skal bli kjent med alle barna, derfor kan det hende at de voksne av og til befinner seg på en annen avdeling enn den de pleier å være på. Barnehagen har ca. 60 barn.

Vår visjon:

Vi vil sette spor

Vi har uteliv, språk, lek og dyrehold som våre satsingsområder, og dette er noe vi legger mye vekt på i det pedagogiske arbeidet.

Uteliv: Vi er mye ute i all slags vær. Vi har vår egen 100-meterskog med gapahuk, leirplass med bål og hinderløype. Fotballbanen ligger like ved barnehagen og blir mye brukt. Andre turmål i nærområde som brannstasjonen, biblioteket, skolen, kirken og ulike steder i skog og mark blir også flittig brukt.

Gjennom uteliv vil barna tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg til at de lærer å kjenne sin egen kropp. Sanseinntrykk og opplevelser i skog og mark vil gi barna positive erfaringer, ferdigheter og kunnskap om friluftsliv i de ulike årstidene. Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å utforske, bruke og ta vare på naturen. I vinterhalvåret benytter barna ski så ofte som mulig.

Språk: Barns språk og språkutvikling er viktig for kommunikasjon og samspill med andre, for tenkning og for å kunne tilegne seg lese- og skriveferdigheter. Tidlig og god språkstimulering er derfor en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon er å gi, motta og tolke et budskap. Den nonverbale og den verbale kommunikasjonen sikrer utviklingen av et godt språk. Vi jobber med språk gjennom felles turer, fortellinger, rim, regler, sanger, spill og samtaler med barna. Barnehagen har også et godt utvalg av språkstimulerende materiell. Vi jobber en del med sang og musikk, som er en viktig del av det å forstå og knekke språkkoden. I vårt arbeid med språk, vil vi bruke elementer fra språkplanen.

Lek: Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Den skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Samtidig er det viktig at barnehagen bidrar til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre. (Rammeplanen 2017, side 20). I FN`s barnekonvensjon § 31 står det om hvor viktig leken er for barna.

Hest: Barna skal lære å håndtere dyr, ta ansvar, lære om dyrestell, hvordan vi tilnærmer oss et dyr, og få mestringsfølelse. Gjennom å få en god opplevelse med hestene mener vi at dette er kunnskap om empati og omsorg som barna også vil kunne ha nytte av når de er sammen med andre barn.

Pedagogisk plattform

Læring, mestring og lek i sosialt samspill gir trygge og glade barn.

Læring

Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer. De lærer gjennom sanseinntrykk, handling, samspill og iakttakelse av andre barn og voksne.

Formell læring: er ofte planlagt og strukturert, og har klare målsettinger, gjennom temaarbeid.

Uformell læring: skjer hele tiden, og er mer spontan. Det foregår både mellom barn – barn og barn – voksen.

Læring skjer når de voksne legger til rette ved å:

 • Oppmuntre og stimulere barnas nysgjerrighet
 • Sette seg inn i barnas situasjon og tenkemåte, og være anerkjennende overfor barnas spørsmål.
 • Sørge for å gi barna erfaringer som stimulerer
 • Sikre barna progresjon som tilpasses barnets behov og evner
 • Legge til rette for allsidig lek ute og inne

Mestring

Mestring er viktig for at barna skal kunne:

 • Utvikle en god selvfølelse
 • Få lyst til å prøve noe nytt
 • Lære
 • Oppleve glede

Barna opplever mestring når de voksne legger til rette ved å:

 • Gi barna utfordringer
 • Legge til rette for gode læringsopplevelser
 • Oppmuntre
 • Være tilstede
 • Gi trygghet

Lek

Leken kjennetegnes ved at den er en frivillig aktivitet som barnet selv velger. Den er ”på liksom” og ligger utenfor det vi oppfatter som den ”virkelige verden”. Lek gir glede. Gjennom lek kan barna lære problemløsning, utforske miljøet rundt seg og bearbeide opplevelser og erfaringer. Gjennom leken fremmes barnets utvikling på alle områder; intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.

I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse, f. eks.:

 • Sosiale ferdigheter, det å kunne ”lese” en sosial situasjon.
 • Skille lek fra ikke-lek, og forstå når det er ”på liksom” og når det er ”på ordentlig”.
 • Turtaking, forstå vekslingen mellom når ” du bestemmer og når jeg bestemmer” i leken, eller  lære å vente på tur.
 • Selvhevdelse og respekt for de andre.

Barnehagen legger til rette for lek gjennom å:

 • tilrettelegge det fysiske miljøet både ute og inne
 • prioritere tid til lek
 • gi barna impulser/opplevelser
 • være støttende i leken
 • ta barnas initiativ og interesser på alvor

Sosial kompetanse

I samvær med andre får barna mulighet til å utvikle sosial kompetanse.

Med sosial kompetanse mener vi å:

 • ta initiativ til å opprettholde kontakt med andre
 • gi uttrykk for egne rettigheter, meninger, ønsker – stå imot gruppepress
 • be andre barn/voksne om hjelp når det trengs
 • samarbeide i lek, spill og hverdagsaktiviteter
 • lytte til, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre
 • ta hensyn til andres ønsker og behov i lek, gjøre plass for andre i sin lek
 • utvikle evnen til konfliktløsning; å bruke talespråket framfor fysisk reaksjon
 • kompromisse; vise smidighet for å få løst konfliktsituasjoner
 • akseptere at egne ønsker ikke alltid blir oppfylt

For å utvikle sosial kompetanse, legger vi til rette ved å:

 • etablere trygghet
 • støtte barnas selvbilde gjennom bl.a. omsorg, respekt, tillit og ros
 • la barna få varierte og positive erfaringer i ulike samspillsituasjoner, f.eks. daglig stell aktiviteter og samlingsstunder
 • være gode rollemodeller som deltar, støtter og veileder barna

Trygge barn

Trygghet er en forutsetning for positiv utvikling, mestring, læring og glede. Dette kan vi oppnå, ved:

 • faste rutiner – barna vet hva som skjer i løpet av dagen
 • at barnet skal oppleve å bli sett, føle seg velkommen og viktig – hver og en er unike!
 • at de voksne er tilstede for barnet, gir omsorg og veiledning, er aktivt deltakende og observerende
 • tydelige og forutsigbare regler
 • å tilstrebe et nært og godt samarbeid med barnas hjem, gjennom utveksling av informasjon til foresatte i hente- bringesituasjon

Glade barn

Vi ønsker å gi barna en positiv opplevelse av hverdagen i barnehagen og gi dem mulighet for å oppleve den gode barndom, gjennom:

 • glede og humor
 • trygge omgivelser
 • trivsel
 • variert lek og aktivitet
 • å være en del av fellesskapet
 • å skape relasjoner og vennskap
 • å få ros

Mobbing

Jfr barnehageloven § 41 skal vi ha nulltoleranse og forebyggende arbeid mot mobbing. Vi vil ha egne tiltaksplaner og aktivitetsplikt som sikrer at alle barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Fagområdene

I 2017 fikk vi en ny statlig rammeplan for barnehagene. Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme Trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barns rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidra slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møtes som fag i skolen.

1. Kommunikasjon, språk og tekst

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

Barnehagens skal legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

3. Kunst, kultur og kreativitet

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert oppnå måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk

4. Natur, miljø og teknologi

Barnehagen skal bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrig på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

5. Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal la barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

6. Nærmiljø og samfunn

Gjennom utforskning, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden. Gjennom lek og aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

7. Antall, rom og form

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning. Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

Voksenrollen i barnehagen

Vi vil jobbe for at ditt barn trives, utvikler seg, mestrer og lærer, ved å:


Omsorg

Rammeplanen sier: ”Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.’’ (Rammeplanen 2017, side 19)

I 100-meterskogen barnehage skal omsorg prege alle situasjoner og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Det er mye god læring i god omsorg.

Barns medvirkning

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet” (Barnehageloven § 3 Barns rett til medvirkning).

Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. Det må være tid og rom for undring. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse.

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Vi må lytte og samtale. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele gruppen.

Vurdering av pedagogisk arbeid

Vurderingen støtter planleggingsarbeidet vårt, og bidrar til å sikre at videre utvikling skjer på en bevisst måte.

Rammeplanen sier at vurderingen bør være helhetlig, allsidig og omfatte både det enkelte barns utvikling og barnegruppens fungering.

Observasjon og brukerundersøkelser er en forutsetning for planleggings- og vurderingsarbeidet. Dette gjør vi ved å observere barna både individuelt og i grupper, informasjon og tilbakemelding i bringe- hentesituasjon, foreldresamtaler, foreldremøter og en spørreundersøkelse til foreldrene.

Vi bruker observasjonsverktøy som ”Alle Med” og ”TRAS” (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) for å sikre at alle barn blir ”sett” og fulgt opp på utviklingsområder.

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. (Rammeplanen punkt 5, side 29).

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU): Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Deres oppgave er å fremme saker og sosiale tiltak som kan bedre samarbeidet mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet velger ut et arbeidsutvalg for et år av gangen, bestående av minimum tre representanter. Disse representerer foreldrerådet i SU.

Samarbeidsutvalg (SU): SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. SU skal blant annet godkjenne barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. Fra barnehagen er det 2 representanter i tillegg til styrer. I løpet av et barnehageår vil det være mellom 3 til 6 Su møter, alt etter behov.

Se aktivitetskalenderen for detaljert informasjon om aktiviteter for inneværende barnehageår.

Vi vil sette spor